Rechter fluit gemeente Laren terug Herstart voor bomenkap

23 febr.- De bo­men­kap aan de Hec­tor Treu­blaan, waar het nieu­we Rosa Spier Huis moet ver­rij­zen, is gis­ter op­nieuw be­gon­nen. De ge­meen­te La­ren liet de kap van zo’n 300 bo­men woens­dag di­rect na de start nog stil­leg­gen, maar de rech­ter floot de ge­meen­te te­rug.
Het La­ren­se te­huis voor kun­ste­naars en we­ten­schap­pers wil voort­ma­ken. Al veer­tien jaar wordt er over het pro­ject ge­praat in La­ren en het hui­di­ge ge­bouw aan de Es­se­boom werd vol­gens di­rec­teur Ka­rin An­naert in 2005 af­ge­keurd.

La­ren ver­leen­de af­ge­lo­pen no­vem­ber de ver­gun­ning voor de nieuw­bouw na het af­wij­zen van be­zwa­ren. Het Rosa Spier Huis had met­een wil­len be­gin­nen met het bouw­klaar ma­ken van het ter­rein, maar een gang naar de rech­ter van Stich­ting Be­houd Erf­goed Rosa Spier voor­kwam dat.

Het be­roep van de stich­ting, die te­gen de nieuw­bouw­plan­nen is, is vo­ri­ge week door de recht­bank af­ge­we­zen. Het Rosa Spier Huis liet het col­le­ge van La­ren be­gin deze week we­ten met de kap te be­gin­nen. Vol­gens het col­le­ge is dat niet mo­ge­lijk, om­dat de ver­leen­de ver­gun­ning nog niet on­her­roe­pe­lijk is. Dat be­te­kent dat te­gen de ver­gun­ning nog be­zwaar kan wor­den ge­maakt. Zo­lang dat mo­ge­lijk is vindt La­ren dat de bo­men moe­ten blij­ven staan om te voor­ko­men dat het ter­rein daar­na als­nog lang braak blijft lig­gen.

Door een aan­ge­no­men mo­tie af­ge­lo­pen zo­mer, staat dit ook in de af­ge­ge­ven ver­gun­ning. Het Rosa Spier Huis vindt ech­ter dat die be­pa­ling niet rechts­gel­dig is en dat het nu lang ge­noeg heeft ge­wacht. In een brief aan wet­hou­der Ton Stam meldt An­naert dat het te­huis acht maan­den in ge­sprek is ge­ble­ven met de ge­meen­te, wat leid­de tot 'for­se fi­nan­ciële scha­de'. Nu moet Het Rosa Spier Huis haar ei­gen be­lan­gen en fi­nan­ciën be­wa­ken.

Gro­te pro­ble­men

Vol­gens An­naert leidt ver­de­re ver­tra­ging tot gro­te pro­ble­men. Het te­huis is van me­ning dat na de voor het Rosa Spier Huis po­si­tie­ve uit­spra­ken van zo­wel de be­zwa­ren­com­mis­sie als de rech­ter er nu ein­de­lijk kan wor­den be­gon­nen.

La­ren gaat zich be­ra­den op ver­volgstap­pen. Tot die tijd mag de kap door­gaan. Hoe­veel tijd het kost om de 300 bo­men te kap­pen, weet An­naert niet. De di­rec­teur van het te­huis wil so­wie­so geen uit­spra­ken doen over de plan­ning. „Na veer­tien jaar, doen we nu al­les stap voor stap. Eind maart hoop ik meer dui­de­lijk­heid te heb­ben.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]