Sinterklaas-televisie barst weer los

13 nov.- Sinterklaas-televisie barst weer los.Van­avond be­gint ’Het Sin­ter­klaas­jour­naal' (NPO 3, 18.00 uur) waar­in Dieu­wer­tje Blok tra­di­tie­ge­trouw ver­slag doet van de ont­wik­ke­lin­gen en ach­ter­gron­den rond de in­tocht van de Goed­hei­lig­man en zijn ver­blijf in ons land. En ook op Nic­ke­lo­de­on be­le­ven de Sint en zijn pie­ten van­af van­daag (17.30 uur) een nieuw avon­tuur. Bij RTL start het feest don­der­dag.

De in­tocht van Sin­ter­klaas, dit jaar in het Frie­se Dok­kum aan­staan­de za­ter­dag, wordt zo­als ge­woon­lijk live uit­ge­zon­den.

Met één tra­di­tie heeft de NTR dit jaar wel ge­bro­ken: ter­wijl nor­maal ge­spro­ken strik­te ge­heim­hou­ding geldt in aan­loop naar ’Het Sin­ter­klaas­jour­naal', werd nu toch al een tip­je van de slui­er op­ge­tild. „De bont­ge­kleur­de pie­ten ke­ren niet te­rug", ver­klap­te Wil­le­mijn Fran­cis­sen, me­dia­di­rec­teur van de NTR.

Dis­cus­sie

De bon­te pie­ten vo­rig jaar wa­ren ach­ter­af ge­zien toch niet zo ge­slaagd, om­dat het te wei­nig bin­nen de tra­di­tie pas­te en er niet leuk uit zag. „We pro­be­ren de dis­cus­sie een plek te ge­ven en dat gaat soms met val­len en op­staan.”

Fran­cis­sen wil­de niet he­le­maal prijs­ge­ven hoe de pie­ten er­uit gaan zien. "Maar we we­ten al­le­maal dat je zwart wordt als je door een schoor­steen gaat en dat is wat pie­ten doen. Bij ons is zwart geen huids­kleur, maar roet. Ie­der­een kan piet wor­den, of je nu wit, licht of don­ker ge­tint bent. (...) We va­ren onze ei­gen koers en la­ten onze oren niet han­gen naar wel­ke ex­tre­me groep dan ook.”

Nic­ke­lo­de­on heeft voor zich­zelf in 2015 een punt ge­zet ach­ter de pie­ten­dis­cus­sie: daar zijn de as­sis­ten­ten van de Sint stee­vast on­ge­schminkt. Van­af van­daag is de der­de reeks te zien van ’Op weg naar pak­jes­avond', die nu de on­der­ti­tel ’De slu­we za­ken­man' draagt. Daar­in wordt het ver­haal ver­telt van 'su­per­on­der­ne­mer' Dirk Dia­mant.

Stie­kem

Dia­mant weet het Pak­jes­huis bin­nen te drin­gen om daar het een en an­der ver­an­de­ren. Stie­kem wil hij net zo lang door­gaan tot alle pie­ten op straat ko­men te staan, zo­dat hij zijn ware plan uit kan voe­ren: het in­ne­men van de plek van Sin­ter­klaas. Maar de kin­de­ren Bo­ris en Ayla heb­ben hem door en doen er al­les aan doen om Sin­ter­klaas op tijd te waar­schu­wen.

De zen­der heeft goed ge­scoord met de eer­de­re twee se­ries. De eer­ste reeks van ’Op weg naar pak­jes­avond' is vo­rig jaar be­kroond met de Kin­der­kast­prijs 4-6 jaar van Ci­nekid; de twee­de se­rie was even­eens ge­no­mi­neerd voor die prijs.

RTL, dat vo­rig jaar koos voor de schoor­steen­piet in al zijn pro­gram­ma's, brengt van­af don­der­dag in Te­lekids (RTL 8, 07.31 uur) der­tien nieu­we af­le­ve­rin­gen van 'Sint en co’. In ’Het ver­dwe­nen boek' zijn Hoofd­piet, PAS piet, Piet­za, de oude ver­geet­ach­ti­ge Oeps en de jon­ge piet­jes Slim, Pret en Su­per zo druk met in­pak­ken, ge­dich­ten schrij­ven en pe­per­no­ten bak­ken dat ze niet in de ga­ten heb­ben dat twee boe­ven het huis bin­nen­slui­pen.  Bron: Gooi en Eeemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cwo
11,5°Cdo
9,5°Cvr
8,5°Cza

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]