Stijgende lijn vogelsoorten bij Wasmeer

4 jan.- Het gaat goed met de vogels in het gebied Laarder Wasmeer - bij Anna’s Hoeve - bij Hilversum. Vanwege de sanering van het gebied rond de rioolwaterzuivering werd het terrein afgesloten en kon de natuur zijn gang gaan. In het tijdschrift De Korhaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken staat een uitgebreid verslag van de broedvogelinventarisatie.

Stijgende lijn vogelsoorten bij Wasmeer
Han Dij­kers en Wob­be Kijlstra heb­ben de in­ven­ta­ri­sa­tie ge­daan in het af­ge­slo­ten deel van het ge­bied. Het ar­ti­kel in De Kor­haan is van hun hand.
De re­den voor af­slui­ting van het ge­bied is de bo­dem­sa­ne­ring die er tus­sen 2003 en 2011 is ge­daan. Nu is er een ge­va­ri­eerd ge­bied met stuif­dui­nen, hei­de, gras­land en ven­ne­tjes ont­staan. „Aan de ran­den staan naald­bo­men, ber­ken en ei­ken. Ook staan er strui­ken, zo­als mei­doorn en haag­beu­ken. De na­tuur wordt er niet aan­ge­harkt, om­dat dit de bi­o­di­ver­si­teit ten goe­de komt", om­schrij­ven Dij­kers en Kijlstra de om­ge­ving.

In een eer­der num­mer van De Kor­haan is al ge­wag ge­maakt van de gro­te di­ver­si­teit aan soor­ten. Maar toen was er nog niet ge­ke­ken naar het aan­tal soor­ten en de ter­ri­to­ria van de vo­gels. Daar­bij bleek dat in to­taal 53 soor­ten vo­gels 268 ter­ri­to­ria heb­ben. In 2014 wa­ren er 190 ter­ri­to­ria en 37 soor­ten. Bij de eer­ste in­ven­ta­ri­sa­tie in 2011 146 ter­ri­to­ria en 34 soor­ten. Een stij­gen­de lijn dus.

Dit jaar wer­den tien nieu­we soor­ten ge­teld, die één of meer­de­re ter­ri­to­ria be­zet­ten. On­der de vo­gel­pa­ren die in het ge­bied broe­den, zijn in 2017 ook nieuw­ko­mers ge­teld, zo­als bui­zerds (twee nes­ten), koe­koek, klei­ne ple­vier, schol­ek­ster, zwar­te specht, zwar­te rood­staart, gras­mus, glans­kop, kuif­mees, groen­ling, tuin­flui­ter, goud­vink en kneu.

Usu­tu-vi­rus

De boom­leeu­we­rik en de ge­kraag­de rood­staart zijn de ab­so­lu­te suc­ces­num­mers van 2017. „Er zijn der­tien ter­ri­to­ria van de boom­leeu­we­rik ge­von­den", ver­tel Han Dij­kers. „Ook de ge­kraag­de rood­staart was aan­we­zig met der­tien broed­pa­ren.” In de gra­fiek bij het ar­ti­kel staat ver­der de fi­tis ge­no­teerd met der­tien broed­pa­ren en de pim­pel- en kool­mees zelfs met res­pec­tie­ve­lijk ne­gen­tien en acht­tien pa­ren. Blij­kens de in­ven­ta­ri­sa­tie is het usu­tu-vi­rus aan de me­rel­paar­tjes bij het Laar­der Was­meer voor­bij ge­gaan: er wer­den vijf­tien pa­ren ge­teld.

In het nat­te voor­jaar wa­ren de ven­nen nog goed ge­vuld met wa­ter. "Van­daar de aan­we­zig­heid van berg-, krak- en wil­de een­den. Ook meer­koe­ten en nijl- en grau­we gan­zen wa­ren aan­we­zig. Daar­na volg­de een dro­ge pe­ri­o­de waar­in de wa­ter­stand zicht­baar daal­de", ver­vol­gen de on­der­zoe­kers.

Vos­sen

Ver­moe­de­lijk zijn er twee vos­sen­burch­ten in het Laar­der Was­meer, waar­van één in het tel­ge­bied van Kijlstra en Dij­kers. „De aan­we­zig­heid van vos­sen heeft er waar­schijn­lijk toe ge­leid dat de grond­broe­ders, zo­als kie­vi­ten en een­den, geen jon­gen heb­ben groot­ge­bracht. De ju­ve­nie­len van het gan­zen­paar zijn niet vlieg­vlug ge­wor­den.”

Over de aan­we­zig­heid van vos­sen kan ver­schil­lend wor­den ge­dacht. Dat vos­sen jon­ge gans­jes op­peu­ze­len is na­tuur­lijk niet leuk. Aan de an­de­re kant is de aan­we­zig­heid van vos­sen een in­di­ca­tor dat er ken­ne­lijk vol­doen­de voed­sel voor ze is in het ge­bied.

Ta­blet

De vo­gel­tel­lers trek­ken er in de maan­den maart tot en met juni mee­st­al in groep­jes van drie op uit, ver­telt Dij­kers. „Zo plaat­sen we vaak een nog niet-er­va­ren tel­ler bij er­va­ren tel­lers. Dit jaar werd er voor het eerst met een ta­blet ge­teld. Dat ver­groot de nauw­keu­rig­heid.”

Dij­kers was met­een ’om’, ver­telt hij. "So­von (Vo­gel­on­der­zoek Ne­der­land) heeft een pro­gram­ma ge­maakt voor het tel­len met de ta­blet. Je ziet een kaartje van het ge­bied en je krijgt er een soor­ten­lijst bij. Zie je bij­voor­beeld een ta­puit, dan vink je die aan en dan ligt de plek waar je de vo­gel ge­zien hebt vast. Dat is vele ma­len mak­ke­lij­ker dan dat je de vo­gel­soort moet aan­krui­sen op pa­pie­ren. Eerst zoe­ken waar de naam staat, dan moet je de plek nog om­schrij­ven waar je hem ge­zien hebt. Het is nauw­keu­ri­ger dan om­schrij­vin­gen als 'cir­ca tien me­ter van het ven­ne­tje'.”

Ge­zang

Ove­ri­gens gaan de tel­lers voor­al af op ge­luid. Ze her­ken­nen de ka­rak­te­ris­tie­ke roep van vo­gels. De tijd waar­in de ken­ners het ge­zang ho­ren geeft aan of de be­tref­fen­de vo­gel in het ge­bied broedt. "Toen we in mei twee pa­ren ta­pui­ten hoor­den, dach­ten we dat deze wel­licht in het ge­bied kwa­men broe­den. Maar bij So­von zei­den ze: ’nee, dat is een mó­ge­lijk broed­ge­val", zegt Dij­kers.

Het aan­tal broed­pa­ren ta­pui­ten in Ne­der­land holt hard ach­ter­uit. De be­lang­rijk­ste re­den daar­voor is de land­schap­pe­lij­ke ver­an­de­ring. De ta­puit zoekt al lo­pend over de grond naar voed­sel.

Ze hou­den van lage, open en krui­den­rij­ke ve­ge­ta­ties, ter­wijl deze in dui­nen- en hei­de­ge­bie­den zijn ver­van­gen door na­tuur hoge, dich­te gras­ve­ge­ta­ties. Door de waar­ne­ming is Dij­kers be­nieuwd hoe het ver­der gaat met de ta­pui­ten in het Laar­der Was­meer. „In de broed­ge­voe­li­ge pe­ri­o­de in het voor­jaar ga ik kij­ken.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Cdo
25,5°Cvr
22,5°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]