Veel zorgvacatures in de regio

20 mrt.- Werk­ge­vers in de zorg­sec­tor in de re­gio Gooi en Vecht­streek heb­ben moei­te om va­ca­tu­res te ver­vul­len, meldt het UWV.
In fe­bru­a­ri is het aan­tal ww-uit­ke­rin­gen in de re­gio Gooi en Vecht­streek licht ge­daald. In ver­ge­lij­king met eind ja­nu­a­ri zijn er 92 ww-uit­ke­rin­gen min­der ver­strekt, waar­door het to­taal op 4.787 komt. De da­ling is iets ster­ker dan de lan­de­lij­ke af­na­me. In to­taal 322 uit­ke­rin­gen gin­gen naar men­sen die werk zoe­ken in de sec­tor zorg en wel­zijn. De da­ling van het aan­tal uit­ke­rin­gen uit die be­roeps­groep is in de re­gio veel ster­ker dan het to­taal (27 ver­sus 14 pro­cent).

’Als het aan­bod van werk­zoe­ken­den af­neemt, ter­wijl de vraag naar per­so­neel stijgt, ont­staat er krap­te op de ar­beids­markt', stelt het UWV. Hier­door moe­ten werk­ge­vers meer moei­te doen om va­ca­tu­res in te vul­len. In de re­gio is de ar­beids­markt voor on­der an­de­ren ver­zor­gen­den IG, ver­pleeg­kun­di­gen (mbo) en ge­spe­ci­a­li­seerd ver­pleeg­kun­di­gen (hbo) 'zeer krap'. Om­dat ook de om­lig­gen­de re­gi­o's te ma­ken heb­ben met krap­te zal het wer­ven van per­so­neel daar wei­nig zo­den aan de dijk zet­ten.

Werk­ge­vers ves­tig­den in de af­ge­lo­pen Week van Zorg en Wel­zijn via een lan­de­lijk cam­pag­ne aan­dacht op de sec­tor. Het UWV bracht de fact-sheets Zorg en So­ci­aal Werk, Jeugd­zorg en Kin­der­op­vang uit. Be­hal­ve ont­wik­ke­lin­gen ko­men daar­in ook mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen om het te­kort aan per­so­neel te ver­min­de­ren aan de orde, waar­on­der scho­ling.

Het Werk­ge­versSer­vi­ce­punt re­gio Amers­foort hield op 12 maart een groot­scha­li­ge ba­nen­markt in sa­men­wer­king met Utrecht­zorg. Ruim 240 geïn­te­res­seer­den uit de re­gio Amers­foort, Gooi en Vecht­streek en Utrecht-Mid­den pak­ten de kans om in ge­sprek te gaan met 24 re­gi­o­na­le werk­ge­vers uit de zorg­sec­tor over werk, va­ca­tu­res, op­lei­din­gen en zij-in­stroom. De meest ge­stel­de vra­gen aan werk­ge­vers gin­gen over scho­lings­mo­ge­lijk­he­den, meldt het UWV.

Gooi On Sta­ge

Daar­naast vond op 13 maart in de Gro­te Kerk in Naar­den het Gooi on Sta­ge Be­roe­pen­feest plaats. Doel was 15-ja­ri­ge jon­ge­ren van het vmbo in con­tact te bren­gen met twee­hon­derd lo­ka­le pro­fes­si­o­nals die ver­tel­den over hun be­roep. De sec­tor zorg en wel­zijn was goed ver­te­gen­woor­digd. Naast de be­roepsoriën­ta­tie was er ook in­for­ma­tie be­schik­baar over on­der meer sta­ges en bbl-op­lei­din­gen (be­roeps­be­ge­lei­den­de leer­weg) in de zorg. De leer­lin­gen gin­gen met twee af­spra­ken bij een werk­ge­ver de deur uit voor een Doe Dag op 5 april.

Het UWV con­sta­teert dat ook in de kin­der­op­vang het aan­tal va­ca­tu­res toe­neemt. 'Door de stij­gen­de vraag naar per­so­neel in de re­gio Gooi en Vecht­streek ne­men de kan­sen in de kin­der­op­vang toe.’ Twee jaar ge­le­den was er een over­schot aan kin­der­op­vang­me­de­wer­kers, nu zijn er sig­na­len dat va­ca­tu­res moei­lij­ker door werk­ge­vers kun­nen wor­den in­ge­vuld. Aan­vul­lend stel­len werk­ge­vers aan nieu­we per­so­neels­le­den ho­ge­re kwa­li­teits­ei­sen ten aan­zien van di­plo­ma's, er­va­ring en taal­vaar­dig­heid. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]