Vrijspraak diefstal garnalen in Laren

5 aug.- Een voor­ma­lig me­de­werk­ster van Bar Bi­stro Brink20 in La­ren is vrij­ge­spro­ken van de be­schul­di­ging dat zij eer­der dit jaar een zak gar­na­len wil­de ste­len. De be­drijfs­lei­der deed in ja­nu­a­ri aan­gif­te na­dat de gar­na­len in de tas van de vrouw wa­ren aan­ge­trof­fen. De po­li­tie­rech­ter sprak de vrouw vrij om­dat niet dui­de­lijk is wie het zee­ban­ket in de tas heeft ge­stopt.
Een col­le­ga van de vrouw was naar de be­drijfs­lei­ding ge­stapt met het ver­haal dat zij zou heb­ben ge­zien dat de vrouw de gar­na­len wil­de ste­len. Toen de vrouw werd ge­vraagd haar tas te ope­nen, was zij­zelf ook ver­baasd het eten in haar tas aan te tref­fen. De zak gar­na­len had een paar mi­nu­ten daar­voor nog naast haar tas ge­le­gen. Vrij­dag zei de vrouw dat ze wel een ver­moe­den had. ,,Ik denk dat ik er ben in­ge­luis­d'', al­dus de Hil­ver­sum­se die als keu­ken­hulp in de bi­stro werk­te.

Woens­dag 25 ja­nu­a­ri was een druk­ke dag. Zij moest voor de koks tel­kens de kel­der in om spul­len te op­ha­len. Ze had een zak gar­na­len mee­ge­no­men naar bo­ven, maar die bleek niet meer no­dig te zijn. Ze had de zak naast haar tas ge­legd en was snel even naar het toi­let ge­gaan om daar­na de gar­na­len te­rug te bren­gen naar de kel­der. Toen zij de keu­ken weer in kwam, was de col­le­ga op haar af­ge­ko­men en had haar be­schul­digd van dief­stal.

Vol­gens de ver­de­di­ging was het een voor­op­ge­zet plan van het per­so­neel om de vrouw te kun­nen ont­slaan. Al va­ker wa­ren er be­schul­di­gin­gen van ver­duis­te­ring. Ook zou zij re­gel­ma­tig zijn uit­ge­schol­den voor 'dikke zwar­te' en werd er ach­ter haar rug om ge­la­chen als zij voor­bij kwam lo­pen.

,,Er is hier dui­de­lijk spra­ke ge­weest van ra­cis­me", al­dus de ad­vo­caat van de vrouw. Zijn ver­moe­den wordt be­ves­tigd door ver­kla­rin­gen van ge­tui­gen (on­der meer voor­ma­li­ge werk­ne­mers die ano­niem wil­len blij­ven) die zeg­gen dat de vrouw om haar huids­kleur en af­komst werd ge­dis­cri­mi­neerd. Ook zei­den som­mi­ge ge­tui­gen dat de vrouw niet in de hip­pe, mo­der­ne uit­stra­ling van de bi­stro pas­te en dat de be­drijfs­lei­ding van haar af wil­de.

De po­li­tie­rech­ter wil­de deze con­clu­sie vrij­dag niet trek­ken. Hij sprak de vrouw vrij op grond van te wei­nig be­wijs. Het is na­me­lijk niet on­denk­baar dat de gar­na­len met op­zet door ie­mand an­ders in de tas zijn ge­stopt. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdo
1°Cvr
1°Cza
-0°Czo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]