Vrijspraak diefstal garnalen in Laren

5 aug.- Een voor­ma­lig me­de­werk­ster van Bar Bi­stro Brink20 in La­ren is vrij­ge­spro­ken van de be­schul­di­ging dat zij eer­der dit jaar een zak gar­na­len wil­de ste­len. De be­drijfs­lei­der deed in ja­nu­a­ri aan­gif­te na­dat de gar­na­len in de tas van de vrouw wa­ren aan­ge­trof­fen. De po­li­tie­rech­ter sprak de vrouw vrij om­dat niet dui­de­lijk is wie het zee­ban­ket in de tas heeft ge­stopt.
Een col­le­ga van de vrouw was naar de be­drijfs­lei­ding ge­stapt met het ver­haal dat zij zou heb­ben ge­zien dat de vrouw de gar­na­len wil­de ste­len. Toen de vrouw werd ge­vraagd haar tas te ope­nen, was zij­zelf ook ver­baasd het eten in haar tas aan te tref­fen. De zak gar­na­len had een paar mi­nu­ten daar­voor nog naast haar tas ge­le­gen. Vrij­dag zei de vrouw dat ze wel een ver­moe­den had. ,,Ik denk dat ik er ben in­ge­luis­d'', al­dus de Hil­ver­sum­se die als keu­ken­hulp in de bi­stro werk­te.

Woens­dag 25 ja­nu­a­ri was een druk­ke dag. Zij moest voor de koks tel­kens de kel­der in om spul­len te op­ha­len. Ze had een zak gar­na­len mee­ge­no­men naar bo­ven, maar die bleek niet meer no­dig te zijn. Ze had de zak naast haar tas ge­legd en was snel even naar het toi­let ge­gaan om daar­na de gar­na­len te­rug te bren­gen naar de kel­der. Toen zij de keu­ken weer in kwam, was de col­le­ga op haar af­ge­ko­men en had haar be­schul­digd van dief­stal.

Vol­gens de ver­de­di­ging was het een voor­op­ge­zet plan van het per­so­neel om de vrouw te kun­nen ont­slaan. Al va­ker wa­ren er be­schul­di­gin­gen van ver­duis­te­ring. Ook zou zij re­gel­ma­tig zijn uit­ge­schol­den voor 'dikke zwar­te' en werd er ach­ter haar rug om ge­la­chen als zij voor­bij kwam lo­pen.

,,Er is hier dui­de­lijk spra­ke ge­weest van ra­cis­me", al­dus de ad­vo­caat van de vrouw. Zijn ver­moe­den wordt be­ves­tigd door ver­kla­rin­gen van ge­tui­gen (on­der meer voor­ma­li­ge werk­ne­mers die ano­niem wil­len blij­ven) die zeg­gen dat de vrouw om haar huids­kleur en af­komst werd ge­dis­cri­mi­neerd. Ook zei­den som­mi­ge ge­tui­gen dat de vrouw niet in de hip­pe, mo­der­ne uit­stra­ling van de bi­stro pas­te en dat de be­drijfs­lei­ding van haar af wil­de.

De po­li­tie­rech­ter wil­de deze con­clu­sie vrij­dag niet trek­ken. Hij sprak de vrouw vrij op grond van te wei­nig be­wijs. Het is na­me­lijk niet on­denk­baar dat de gar­na­len met op­zet door ie­mand an­ders in de tas zijn ge­stopt. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cma
5°Cdi
2,5°Cwo
0°Cdo

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid!

12 febr.- ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an

7 febr.- Moet er een hotel komen zoals de centrumvisie in Laren aangeeft, ja of nee? De commotie rond die vraag is met het oog op de verkiezingen in ons charmante en groene dorp - en vooral de plek waar - heviger dan ooit.De partijen rollen over straat. Een kleine honderd jaar geleden lag dat heel anders. Laren telde v  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]