Vrijspraak diefstal garnalen in Laren

5 aug.- Een voor­ma­lig me­de­werk­ster van Bar Bi­stro Brink20 in La­ren is vrij­ge­spro­ken van de be­schul­di­ging dat zij eer­der dit jaar een zak gar­na­len wil­de ste­len. De be­drijfs­lei­der deed in ja­nu­a­ri aan­gif­te na­dat de gar­na­len in de tas van de vrouw wa­ren aan­ge­trof­fen. De po­li­tie­rech­ter sprak de vrouw vrij om­dat niet dui­de­lijk is wie het zee­ban­ket in de tas heeft ge­stopt.
Een col­le­ga van de vrouw was naar de be­drijfs­lei­ding ge­stapt met het ver­haal dat zij zou heb­ben ge­zien dat de vrouw de gar­na­len wil­de ste­len. Toen de vrouw werd ge­vraagd haar tas te ope­nen, was zij­zelf ook ver­baasd het eten in haar tas aan te tref­fen. De zak gar­na­len had een paar mi­nu­ten daar­voor nog naast haar tas ge­le­gen. Vrij­dag zei de vrouw dat ze wel een ver­moe­den had. ,,Ik denk dat ik er ben in­ge­luis­d'', al­dus de Hil­ver­sum­se die als keu­ken­hulp in de bi­stro werk­te.

Woens­dag 25 ja­nu­a­ri was een druk­ke dag. Zij moest voor de koks tel­kens de kel­der in om spul­len te op­ha­len. Ze had een zak gar­na­len mee­ge­no­men naar bo­ven, maar die bleek niet meer no­dig te zijn. Ze had de zak naast haar tas ge­legd en was snel even naar het toi­let ge­gaan om daar­na de gar­na­len te­rug te bren­gen naar de kel­der. Toen zij de keu­ken weer in kwam, was de col­le­ga op haar af­ge­ko­men en had haar be­schul­digd van dief­stal.

Vol­gens de ver­de­di­ging was het een voor­op­ge­zet plan van het per­so­neel om de vrouw te kun­nen ont­slaan. Al va­ker wa­ren er be­schul­di­gin­gen van ver­duis­te­ring. Ook zou zij re­gel­ma­tig zijn uit­ge­schol­den voor 'dikke zwar­te' en werd er ach­ter haar rug om ge­la­chen als zij voor­bij kwam lo­pen.

,,Er is hier dui­de­lijk spra­ke ge­weest van ra­cis­me", al­dus de ad­vo­caat van de vrouw. Zijn ver­moe­den wordt be­ves­tigd door ver­kla­rin­gen van ge­tui­gen (on­der meer voor­ma­li­ge werk­ne­mers die ano­niem wil­len blij­ven) die zeg­gen dat de vrouw om haar huids­kleur en af­komst werd ge­dis­cri­mi­neerd. Ook zei­den som­mi­ge ge­tui­gen dat de vrouw niet in de hip­pe, mo­der­ne uit­stra­ling van de bi­stro pas­te en dat de be­drijfs­lei­ding van haar af wil­de.

De po­li­tie­rech­ter wil­de deze con­clu­sie vrij­dag niet trek­ken. Hij sprak de vrouw vrij op grond van te wei­nig be­wijs. Het is na­me­lijk niet on­denk­baar dat de gar­na­len met op­zet door ie­mand an­ders in de tas zijn ge­stopt. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

'Planschade' woningbezitters Laren

4 aug.- Elsevier heeft weer de jaarlijkse lijst gepubliceerd van beste gemeenten in Nederland, en we kunnen onszelf feliciteren: Laren staat op de eerste plaats. De uitkomst is een gewogen gemiddelde van wel twintig verschillende aspecten, waarvan er een paa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Elephant Parade

6 aug.- Met routebeschrijvingen en camera in de hand, kom je van Singer tot (voorbij) het kermisterrein mensen tegen die genieten van de Elephant Parade. Laren weer op de kaart! Blije mensen, verwonderde mensen, enthousiaste grote én kleine men  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cdo
14°Cvr
16,5°Cza
17,5°Czo

[Opinie]

Te koop

24 juli.- Mijn jonge verheugde collega vertelde vol trots dat ze haar slag geslagen had in Hilversum! Zelfs voor een geoefende en enthousiaste treinlezeres werden de reiskosten van de dagelijkse woon-werk-afstand Leeuwarden-Amersfoort kosten net iets te begrotelijk. Ze had het hele Gooi afgestroopt op zoek naar een fijne plek. “Maar in Laren staat toch he  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]