Wat wil de provincie?

20 mrt.- De pro­vin­cie wil dat in de re­gio Gooi en Vecht­streek maxi­maal drie ge­meen­ten over­blij­ven. Dat be­te­kent dat Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren moe­ten fu­se­ren, dat Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men­gaan en dat Weesp een keu­ze moet ma­ken waar het bij wil ho­ren; Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren. Eem­nes valt voor­als­nog bui­ten dit ge­heel, om­dat de ge­meen­te niet in Noord-Hol­land ligt, maar in de pro­vin­cie Utrecht. Ove­ri­gens is de vor­ming van drie ge­meen­ten in de re­gio voor de pro­vin­cie een tus­sen­stap naar een gro­te ge­meen­te Gooi en Vecht­streek.

De pro­vin­cie heeft ver­schil­len­de re­de­nen om het aan­tal ge­meen­ten in de re­gio te­rug te bren­gen. De hui­di­ge ge­meen­ten den­ken re­gel­ma­tig ver­schil­lend over re­gi­o­na­le on­der­wer­pen. En om­dat het nu om veel spe­lers gaat, wor­den kno­pen op het ge­bied van on­der an­de­re mi­li­eu, ver­keer, eco­no­mie en toe­ris­me niet snel door­ge­hakt. Daar­naast is de zo­ge­he­ten be­stuurs­kracht van Weesp en Wij­de­me­ren on­vol­doen­de. Met de mid­de­len die ze heb­ben (men­sen, geld) lukt het ze niet de ge­wens­te doe­len te ha­len. De be­stuurs­kracht van Hil­ver­sum en Hui­zen is pri­ma, die van La­ren en Bla­ri­cum vol­doen­de. Maar de pro­vin­cie meent dat de BEL-com­bi­na­tie wel kwets­baar is en dus een punt van aan­dacht is. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]