We zijn klaar om nieuwbouw snel te starten na kappen

2 aug.- Het Rosa Spier Huis zal, na de bo­men­kap voor de nieuw­bouw aan de Hec­tor Treu­blaan, het bouw­ter­rein niet lang braak la­ten lig­gen.„Wij zijn niet van plan om na de kap twee jaar niks te doen", ver­telt be­stuur­der Ka­rin An­naert van het Rosa Spier Huis. „Dat is ook niet no­dig: de hy­po­theek voor de nieuw­bouw is rond en tach­tig pro­cent van de spon­sor­gel­den zijn toe­ge­zegd. Dat is vol­doen­de om de bouw te fi­nan­cie­ren. We zijn klaar om te star­ten, we wach­ten nu de for­me­le be­zwaar­ter­mijn voor de om­ge­vings­ver­gun­ning af.”

Mo­tie

De ge­meen­te­raad van La­ren nam be­gin juli een VVD-mo­tie aan waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders werd op­ge­roe­pen om vroeg­tij­di­ge kap te voor­ko­men. Wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe te zul­len pro­be­ren hier­over een gent­le­men's agree­ment te slui­ten.

Voor de nieuw­bouw blij­ken vol­gens ge­ge­vens van het Rosa Spier Huis 303 bo­men ge­kapt. Voor 233 bo­men is een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Voor de ove­ri­ge 70 was dat niet no­dig, om­dat die min­der dan twin­tig cen­ti­me­ter in dia­me­ter zijn, al­dus An­naert. Met de ge­meen­te La­ren is af­ge­spro­ken dat 'over­le­g' over de kap zal plaats­vin­den.

Be­lang

„We gaan niet zo maar kap­pen. An­der­zijds heb­ben wij te ma­ken met ter­mij­nen om de bouw voor te be­rei­den, we kun­nen niet ein­de­loos wach­ten. Het is nie­mands be­lang om veel te vroeg te kap­pen. Het is ze­ker niet in ons be­lang om dat te laat te doen. Als we zo ver zijn, in­for­me­ren we de ge­meen­te. Voor we met de bouw kun­nen be­gin­nen, moet eerst de grond bouw­rijp wor­den ge­maakt. Dat be­te­kent kap­pen op de plek­ken waar de toe­gangs­we­gen ko­men en de ge­bou­wen zijn ge­pland. We heb­ben de de­tails hier­over op onze web­si­te staan on­der: nieuw­bouw/­vraag en ant­woord.”

De vil­la die op het ter­rein staat, zal wor­den ge­sloopt. „Het sloop­af­val her­ge­brui­ken we zo­veel mo­ge­lijk mi­li­eu­vrien­de­lijk.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cma
5°Cdi
2,5°Cwo
0°Cdo

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid!

12 febr.- ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an

7 febr.- Moet er een hotel komen zoals de centrumvisie in Laren aangeeft, ja of nee? De commotie rond die vraag is met het oog op de verkiezingen in ons charmante en groene dorp - en vooral de plek waar - heviger dan ooit.De partijen rollen over straat. Een kleine honderd jaar geleden lag dat heel anders. Laren telde v  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]