We zijn klaar om nieuwbouw snel te starten na kappen

2 aug.- Het Rosa Spier Huis zal, na de bo­men­kap voor de nieuw­bouw aan de Hec­tor Treu­blaan, het bouw­ter­rein niet lang braak la­ten lig­gen.„Wij zijn niet van plan om na de kap twee jaar niks te doen", ver­telt be­stuur­der Ka­rin An­naert van het Rosa Spier Huis. „Dat is ook niet no­dig: de hy­po­theek voor de nieuw­bouw is rond en tach­tig pro­cent van de spon­sor­gel­den zijn toe­ge­zegd. Dat is vol­doen­de om de bouw te fi­nan­cie­ren. We zijn klaar om te star­ten, we wach­ten nu de for­me­le be­zwaar­ter­mijn voor de om­ge­vings­ver­gun­ning af.”

Mo­tie

De ge­meen­te­raad van La­ren nam be­gin juli een VVD-mo­tie aan waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders werd op­ge­roe­pen om vroeg­tij­di­ge kap te voor­ko­men. Wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe te zul­len pro­be­ren hier­over een gent­le­men's agree­ment te slui­ten.

Voor de nieuw­bouw blij­ken vol­gens ge­ge­vens van het Rosa Spier Huis 303 bo­men ge­kapt. Voor 233 bo­men is een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Voor de ove­ri­ge 70 was dat niet no­dig, om­dat die min­der dan twin­tig cen­ti­me­ter in dia­me­ter zijn, al­dus An­naert. Met de ge­meen­te La­ren is af­ge­spro­ken dat 'over­le­g' over de kap zal plaats­vin­den.

Be­lang

„We gaan niet zo maar kap­pen. An­der­zijds heb­ben wij te ma­ken met ter­mij­nen om de bouw voor te be­rei­den, we kun­nen niet ein­de­loos wach­ten. Het is nie­mands be­lang om veel te vroeg te kap­pen. Het is ze­ker niet in ons be­lang om dat te laat te doen. Als we zo ver zijn, in­for­me­ren we de ge­meen­te. Voor we met de bouw kun­nen be­gin­nen, moet eerst de grond bouw­rijp wor­den ge­maakt. Dat be­te­kent kap­pen op de plek­ken waar de toe­gangs­we­gen ko­men en de ge­bou­wen zijn ge­pland. We heb­ben de de­tails hier­over op onze web­si­te staan on­der: nieuw­bouw/­vraag en ant­woord.”

De vil­la die op het ter­rein staat, zal wor­den ge­sloopt. „Het sloop­af­val her­ge­brui­ken we zo­veel mo­ge­lijk mi­li­eu­vrien­de­lijk.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

'Planschade' woningbezitters Laren

4 aug.- Elsevier heeft weer de jaarlijkse lijst gepubliceerd van beste gemeenten in Nederland, en we kunnen onszelf feliciteren: Laren staat op de eerste plaats. De uitkomst is een gewogen gemiddelde van wel twintig verschillende aspecten, waarvan er een paa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Elephant Parade

6 aug.- Met routebeschrijvingen en camera in de hand, kom je van Singer tot (voorbij) het kermisterrein mensen tegen die genieten van de Elephant Parade. Laren weer op de kaart! Blije mensen, verwonderde mensen, enthousiaste grote én kleine men  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cdo
14°Cvr
16,5°Cza
17,5°Czo

[Opinie]

Te koop

24 juli.- Mijn jonge verheugde collega vertelde vol trots dat ze haar slag geslagen had in Hilversum! Zelfs voor een geoefende en enthousiaste treinlezeres werden de reiskosten van de dagelijkse woon-werk-afstand Leeuwarden-Amersfoort kosten net iets te begrotelijk. Ze had het hele Gooi afgestroopt op zoek naar een fijne plek. “Maar in Laren staat toch he  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]