We zijn klaar om nieuwbouw snel te starten na kappen

2 aug.- Het Rosa Spier Huis zal, na de bo­men­kap voor de nieuw­bouw aan de Hec­tor Treu­blaan, het bouw­ter­rein niet lang braak la­ten lig­gen.„Wij zijn niet van plan om na de kap twee jaar niks te doen", ver­telt be­stuur­der Ka­rin An­naert van het Rosa Spier Huis. „Dat is ook niet no­dig: de hy­po­theek voor de nieuw­bouw is rond en tach­tig pro­cent van de spon­sor­gel­den zijn toe­ge­zegd. Dat is vol­doen­de om de bouw te fi­nan­cie­ren. We zijn klaar om te star­ten, we wach­ten nu de for­me­le be­zwaar­ter­mijn voor de om­ge­vings­ver­gun­ning af.”

Mo­tie

De ge­meen­te­raad van La­ren nam be­gin juli een VVD-mo­tie aan waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders werd op­ge­roe­pen om vroeg­tij­di­ge kap te voor­ko­men. Wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe te zul­len pro­be­ren hier­over een gent­le­men's agree­ment te slui­ten.

Voor de nieuw­bouw blij­ken vol­gens ge­ge­vens van het Rosa Spier Huis 303 bo­men ge­kapt. Voor 233 bo­men is een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Voor de ove­ri­ge 70 was dat niet no­dig, om­dat die min­der dan twin­tig cen­ti­me­ter in dia­me­ter zijn, al­dus An­naert. Met de ge­meen­te La­ren is af­ge­spro­ken dat 'over­le­g' over de kap zal plaats­vin­den.

Be­lang

„We gaan niet zo maar kap­pen. An­der­zijds heb­ben wij te ma­ken met ter­mij­nen om de bouw voor te be­rei­den, we kun­nen niet ein­de­loos wach­ten. Het is nie­mands be­lang om veel te vroeg te kap­pen. Het is ze­ker niet in ons be­lang om dat te laat te doen. Als we zo ver zijn, in­for­me­ren we de ge­meen­te. Voor we met de bouw kun­nen be­gin­nen, moet eerst de grond bouw­rijp wor­den ge­maakt. Dat be­te­kent kap­pen op de plek­ken waar de toe­gangs­we­gen ko­men en de ge­bou­wen zijn ge­pland. We heb­ben de de­tails hier­over op onze web­si­te staan on­der: nieuw­bouw/­vraag en ant­woord.”

De vil­la die op het ter­rein staat, zal wor­den ge­sloopt. „Het sloop­af­val her­ge­brui­ken we zo­veel mo­ge­lijk mi­li­eu­vrien­de­lijk.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2,5°Cdo
0°Cvr
1°Cza
-0°Czo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]