We zijn klaar om nieuwbouw snel te starten na kappen

2 aug.- Het Rosa Spier Huis zal, na de bo­men­kap voor de nieuw­bouw aan de Hec­tor Treu­blaan, het bouw­ter­rein niet lang braak la­ten lig­gen.„Wij zijn niet van plan om na de kap twee jaar niks te doen", ver­telt be­stuur­der Ka­rin An­naert van het Rosa Spier Huis. „Dat is ook niet no­dig: de hy­po­theek voor de nieuw­bouw is rond en tach­tig pro­cent van de spon­sor­gel­den zijn toe­ge­zegd. Dat is vol­doen­de om de bouw te fi­nan­cie­ren. We zijn klaar om te star­ten, we wach­ten nu de for­me­le be­zwaar­ter­mijn voor de om­ge­vings­ver­gun­ning af.”

Mo­tie

De ge­meen­te­raad van La­ren nam be­gin juli een VVD-mo­tie aan waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders werd op­ge­roe­pen om vroeg­tij­di­ge kap te voor­ko­men. Wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe te zul­len pro­be­ren hier­over een gent­le­men's agree­ment te slui­ten.

Voor de nieuw­bouw blij­ken vol­gens ge­ge­vens van het Rosa Spier Huis 303 bo­men ge­kapt. Voor 233 bo­men is een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Voor de ove­ri­ge 70 was dat niet no­dig, om­dat die min­der dan twin­tig cen­ti­me­ter in dia­me­ter zijn, al­dus An­naert. Met de ge­meen­te La­ren is af­ge­spro­ken dat 'over­le­g' over de kap zal plaats­vin­den.

Be­lang

„We gaan niet zo maar kap­pen. An­der­zijds heb­ben wij te ma­ken met ter­mij­nen om de bouw voor te be­rei­den, we kun­nen niet ein­de­loos wach­ten. Het is nie­mands be­lang om veel te vroeg te kap­pen. Het is ze­ker niet in ons be­lang om dat te laat te doen. Als we zo ver zijn, in­for­me­ren we de ge­meen­te. Voor we met de bouw kun­nen be­gin­nen, moet eerst de grond bouw­rijp wor­den ge­maakt. Dat be­te­kent kap­pen op de plek­ken waar de toe­gangs­we­gen ko­men en de ge­bou­wen zijn ge­pland. We heb­ben de de­tails hier­over op onze web­si­te staan on­der: nieuw­bouw/­vraag en ant­woord.”

De vil­la die op het ter­rein staat, zal wor­den ge­sloopt. „Het sloop­af­val her­ge­brui­ken we zo­veel mo­ge­lijk mi­li­eu­vrien­de­lijk.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
16°Cwo
17°Cdo
16,5°Cvr

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]