Woonlasten in de regio gaan weer omhoog

11 jan.- Uit onderzoek van de Gooi en eemlander blijkt dat de woonlasten in tien van de veertien gemeenten in deze regio dit jaar (weer) stijgen. Dat kan een gezin enkele tientallen euro’s schelen. De top drie van duurste gemeenten: Blaricum, Laren en Wijdemeren. Voor de berekening van de woonlasten is uitgegaan van een gezin van meer personen met een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde in de betreffende gemeente. Het gaat vervolgens om een optelsom van de onroerend zaakbelasting, afvalstoffen- of reinigingsheffing en rioolbelasting.

Woonlasten in de regio gaan weer omhoogDe duur­ste re­gio­ge­meen­te blijft Bla­ri­cum. Een ge­zin met een 'ge­mid­deld' ei­gen huis (in dit ge­val van ruim 560.000 euro) be­taalt dit jaar 1150 euro, drie tien­tjes min­der dan in 2017. De goed­koop­ste ge­meen­te om in te wo­nen blijft Bun­scho­ten (608 euro).
Ge­meen­ten mo­gen zelf, bin­nen mar­ges, de hoog­te van de woon­las­ten be­pa­len. Een be­lang­rij­ke com­po­nent is de on­roe­rend zaak­be­las­ting (ozb). De hoog­te van het ozb-ta­rief - een per­cen­ta­ge van de ge­taxeer­de waar­de van de wo­ning voor de WOZ - is af­han­ke­lijk van de hoe­veel­heid geld die de ge­meen­te uit deze in­kom­sten­bron wil (of moet) put­ten. Een rij­ke ge­meen­te kan zich per­mit­te­ren niet het on­der­ste uit de kan te ha­len. Een ge­meen­te die de eind­jes aan el­kaar moet kno­pen laat het ozb-ta­rief stij­gen tot wat maxi­maal is toe­ge­staan. Dat is een van de ver­kla­rin­gen voor de gro­te ver­schil­len bin­nen de re­gio met ta­rie­ven die va­rië­ren van 0,0551 in Hui­zen tot 0,1540 in Al­me­re.

Voor de in­kom­sten van een ge­meen­te is het na­tuur­lijk ook van be­lang hoe­veel hui­zen er staan en wat die waard zijn. De be­re­ke­ning van de ozb-op­brengst - en daar­mee het ta­rief - gaat uit van de ge­mid­del­de wo­ning­waar­de. Dat be­drag is ook ge­bruikt bij de be­re­ke­ning van de woon­las­ten door deze krant.

De wo­ning­waar­de va­ri­eert in de re­gio van ruw­weg twee ton (Al­me­re) tot zes ton (La­ren). Gaat de ge­mid­del­de waar­de om­hoog - wat vo­rig jaar over­al het ge­val was - dan kan een ge­meen­te de be­gro­te op­brengst weer naar be­ne­den bij­stel­len door het ta­rief te ver­la­gen.

Prog­no­se

De ge­bruik­te cij­fers voor 2017 (woz-waar­den per 1 ja­nu­a­ri 2017) zijn af­kom­stig van het CBS. Voor die van 2018 is uit­ge­gaan van een waar­de­stij­ging van zes pro­cent, een lan­de­lij­ke prog­no­se die ui­ter­aard voor elke re­gio­ge­meen­te an­ders kan uit­pak­ken.

Dat de hoog­te van het ozb-ta­rief een po­li­tie­ke keu­ze is, blijkt on­der meer in Hui­zen. Daar heeft de co­a­li­tie be­paald dat die be­las­ting in de hui­di­ge col­le­ge­pe­ri­o­de (2014-2018) elk jaar met tien pro­cent wordt ver­laagd. Goed nieuws voor de in­wo­ners. Slecht nieuws voor de ge­meen­te­lij­ke schat­kist, die zo’n 1,8 mil­joen euro mis­loopt. Ge­luk­kig is Hui­zen fi­nan­ci­eel nog in goe­de doen, zo­dat dit kan wor­den op­ge­van­gen. Dit ca­deau­tje is tij­de­lijk van aard. Voor de ko­men­de ja­ren ligt de ozb-bal bij een nieuw col­le­ge, dat na de ko­men­de raads­ver­kie­zin­gen aan­treedt.

Huis­vuil

Bij de be­pa­ling van de hoog­te van de af­val­stof­fen­hef­fing en de ri­ool­be­las­ting - de twee an­de­re be­stand­de­len van de woon­las­ten - gaan ge­meen­ten door­gaans uit van de kos­ten­dek­kend­heid. Ze hoe­ven er dus geen ex­tra in­kom­sten (winst) uit te ha­len.

Maar hoe hoog zijn de fei­te­lij­ke kos­ten en wat re­ken je al­le­maal mee? In de re­gio zijn dan ook gro­te ver­schil­len te zien. Zo be­taalt een meer­per­soons huis­hou­den in Al­me­re dit jaar 340 euro voor het op­ha­len van het huis­vuil, ter­wijl Bun­scho­ten voor de­zelf­de dienst slechts 160 euro in re­ke­ning brengt. Ook Soest blijft (zij het nipt) on­der de twee­hon­derd euro.

Ook de ta­rie­ven van de ri­ool­be­las­ting lo­pen uit­een. Hier zijn Bun­scho­ten en Al­me­re (iets meer dan 145 euro) het goed­koopst, en Wij­de­me­ren het duurst (285 euro). Di­ver­se re­gio­ge­meen­ten han­te­ren een ge­dif­fe­ren­ti­eerd ta­rief­sys­teem ('diftar'). Dat gaat ver­der dan twee (of drie, zo­als in Hil­ver­sum) be­dra­gen ge­kop­peld aan de om­vang van het huis­hou­den. De ta­rie­ven in Baarn, De Bilt, Soest en Sticht­se Vecht zijn ge­ba­seerd op de hoe­veel­heid af­ge­voerd af­val­wa­ter. Baarn heeft iets ver­ge­lijk­baars ook bij de af­val­stof­fen­hef­fing: hoe meer huis­vuil een in­wo­ner langs de straat zet, hoe meer hij be­taalt.

Door deze drie on­der­de­len (ozb-aan­slag, huis­vuil en ri­ool) bij el­kaar op te tel­len kom je tot de to­ta­le woon­las­ten per ge­meen­te, wat een on­der­lin­ge ver­ge­lij­king mo­ge­lijk maakt.

On­danks een ver­la­ging van het ozb-ta­rief blijft Bla­ri­cum de re­gi­o­na­le rang­lijst aan­voe­ren. La­ren hal­veert dit jaar wel de ach­ter­stand op de kop­lo­per, met name door een sub­stan­tiële ver­ho­ging van de ri­ool­be­las­ting. De top drie wordt ge­com­ple­teerd door Wij­de­me­ren.

In vier ge­meen­ten da­len dit jaar de woon­las­ten. Naast Bla­ri­cum zijn dat De Bilt, Wij­de­me­ren en Sticht­se Vecht. Met name in deze laat­ste ge­meen­te is de da­ling (7,9 pro­cent) het ver­mel­den waard. Het ozb-ta­rief gaat daar om­laag, ter­wijl de re­ke­ning voor huis­vuil en ri­ool het­zelf­de blijft. Dat scheelt in­wo­ners van Sticht­se Vecht - mid­den­mo­tor van de re­gi­o­na­le rang­lijst - vol­gens ons re­ken­mo­del maar liefst ze­ven­tig euro.

De groot­ste stij­gers (pro­cen­tu­eel) zijn dit jaar Eem­nes, Gooi­se Me­ren en Hui­zen. De in­wo­ners van deze ge­meen­ten zijn on­ge­veer vijf tien­tjes duur­der uit. In Eem­nes en Hui­zen is de af­val­stof­fen­hef­fing om­hoog ge­gaan.

Truc

Gooi­se Me­ren is een ge­val apart. De fu­sie­ge­meen­te heeft net een over­gangs­fa­se ach­ter de rug. Bus­su­mers zijn in die pe­ri­o­de via een 'truc' ge­com­pen­seerd voor de ver­ho­ging van de ozb, die voort­vloeit uit de her­in­de­ling. Als 'fu­sie­ge­du­peer­den' hoef­den zij in 2016 en 2017 (kwijt­schel­ding) geen ri­ool­hef­fing te be­ta­len. In­wo­ners van Mui­den en Naar­den wél. Met in­gang van dit jaar wordt al­les ech­ter ge­lijk ge­trok­ken. De ver­ho­ging van de woon­las­ten van dit jaar komt daar­door voor­al op de schou­ders van Bus­su­mers. Die be­ta­len nu weer ri­ool­be­las­ting (194,64 euro). Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cwo
12,5°Cdo
11°Cvr
11°Cza

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]