De menselijke maat staat voorop

31 okt.- Bestuursvoorzitter Hans den Hollander van Tergooi: ,,Wie nu denkt dat op Monnikenberg een mega-ziekenhuis zal worden gebouwd, zit er naast”.

In zijn opi­nie­ar­ti­kel 'Meer op men­se­lij­ke maat ge­sne­den' in deze krant (20 ok­to­ber 2017) pleit dr. Os­car Lo­pes Car­dozo er­voor dat Ter­gooi in de nieuw­bouw geen ruim­te meer moet bie­den aan de spe­ci­a­lis­men oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten. Be­ter is het - zo vindt hij - om deze spe­ci­a­lis­men - en dus ook de pa­tiën­ten die deze zorg no­dig heb­ben - over te la­ten aan de markt. Ter­gooi zou zich moe­ten con­cen­tre­ren op de niet-plan­ba­re en com­plexe zorg.
Een 'gra­tis or­ga­ni­sa­tie­ad­vies' via de ko­lom­men van deze krant: het over­komt ons niet ie­de­re dag. De ad­vi­seur in kwes­tie stond zelf aan de wieg van een or­ga­ni­sa­tie die markt­wer­king bin­nen de zorg heeft hel­pen ont­wik­ke­len, dus is zijn vi­sie niet ver­ras­send. Toch zijn er ge­noeg pun­ten die om een re­ac­tie vra­gen.

Eerst een aan­tal za­ken dat niet he­le­maal klopt. Wie nu denkt dat op Mon­ni­ken­berg een mega-zie­ken­huis zal wor­den ge­bouwd, zit er naast. Ter­gooi wil juist een com­pac­te huis­ves­ting, waar­bij de men­se­lij­ke maat voor­op staat. Daar­mee spe­len wij in op de ver­wach­ting dat in de toe­komst steeds meer zorg thuis kan wor­den ge­le­verd, bij­voor­beeld door ge­bruik te ma­ken van ICT-op­los­sin­gen en het zo­ge­naam­de E-he­alth. Re­cen­te stu­dies to­nen aan dat in de toe­komst een ver­schui­ving plaats­vindt van de zorg in het zie­ken­huis naar de thuis­si­tu­a­tie. In de plan­nen van Ter­gooi wordt daar re­ke­ning mee ge­hou­den: de nieuw­bouw telt veel min­der vier­kan­te me­ters dan de hui­di­ge lo­ca­ties.

Over de fi­nan­cie­ring van de nieuw­bouw: in de af­ge­lo­pen ja­ren was we­reld­wijd spra­ke van een gro­te fi­nan­ciële cri­sis die ban­ken en an­de­re mo­ge­lij­ke fi­nan­ciers te­rug­hou­dend maak­ten. En dat is te be­grij­pen: het gaat om veel geld en er zijn - om­dat de zorg ver­an­dert - al­tijd ri­si­co's. Maar door goed in te spe­len op de ver­wach­te ver­an­de­rin­gen bin­nen de zorg, bij­voor­beeld door uit te gaan van min­der in plaats van meer vier­kan­te me­ters en een ge­fa­seerd bouw­pro­ces, heeft Ter­gooi ban­ken over­tuigd van zijn toe­komst­plan­nen en zijn in­mid­dels de be­no­dig­de fi­nan­cie­rings­over­een­kom­sten ge­slo­ten. Een so­li­de fi­nan­cie­ring, zon­der exo­ti­sche con­struc­ties.

Dan de kwes­tie zelf: waar­om moet er in Ter­gooi ook plaats zijn voor oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten en waar­om wil­len we dat niet over­la­ten aan de markt? Lo­pes Car­dozo geeft aan dat er 'geen dis­cus­sie is over het feit dat markt­wer­king voor een aan­tal spe­ci­a­lis­men en be­han­de­lin­gen een door­slaand suc­ces is’. Niet ie­der­een is die me­ning toe­ge­daan en de prak­tijk van de af­ge­lo­pen ja­ren heeft in ie­der ge­val dui­de­lijk ge­maakt dat er nog steeds een gro­te be­hoef­te is aan deze zorg bin­nen de nor­ma­le zie­ken­hui­zen. Dat is ook lo­gisch: veel ziek­ten en aan­doe­nin­gen ko­men vaak ge­com­bi­neerd voor, en dan is het voor de pa­tiënt een vei­lig idee dat het zie­ken­huis van alle mark­ten thuis is. Van dia­be­te­spa­tiën­ten is bij­voor­beeld be­kend dat zij ook af­wij­kin­gen aan ogen en voe­ten kun­nen krij­gen. Goed dat er dan me­disch spe­ci­a­lis­ten van die vak­ge­bie­den on­der hand­be­reik zijn. Bo­ven­dien: ou­de­re pa­tiën­ten kun­nen vaak niet te­recht in een ge­spe­ci­a­li­seerd be­han­del­cen­trum, bij­voor­beeld om­dat er een ri­si­co is dat de pa­tiënt na de be­han­de­ling op de in­ten­si­ve care moet wor­den be­han­deld. En als laat­ste: oog­art­sen, or­tho­pe­den en KNO-art­sen ver­rich­ten vaak acu­te, in­ten­sie­ve en com­plexe zorg. Het is ze­ker niet zo dat bij­voor­beeld oog­art­sen en or­tho­pe­den al­leen maar sim­pe­le in­gre­pen doen, die over­al kun­nen plaats­vin­den. Ook op dat punt biedt het zie­ken­huis met zijn high­tech fa­ci­li­tei­ten en spe­ci­a­lis­men echt meer­waar­de.

Voor re­la­tief jon­ge pa­tiën­ten zon­der bij­ko­men­de aan­doe­nin­gen kan een ge­spe­ci­a­li­seerd be­han­del­cen­trum een goed al­ter­na­tief zijn. Maar met de steeds ver­der­gaan­de ver­grij­zing wil Ter­gooi ook in de toe­komst aan álle pa­tiën­ten in de re­gio goe­de en vei­li­ge zorg blij­ven bie­den. Dus géén pro­duc­tie­fa­briek, maar een op men­se­lij­ke maat ge­ne­den in­stel­ling van pu­bliek nut. Het is de be­lang­rijk­ste re­den om een nieuw ge­bouw neer te zet­ten.

 

Bron: Gooi en Eemlander    Bestuursvoorzitter Hans den Hollander van Tergoo
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cwo
11,5°Cdo
11,5°Cvr
9,5°Cza

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]