De menselijke maat staat voorop

31 okt.- Bestuursvoorzitter Hans den Hollander van Tergooi: ,,Wie nu denkt dat op Monnikenberg een mega-ziekenhuis zal worden gebouwd, zit er naast”.

In zijn opi­nie­ar­ti­kel 'Meer op men­se­lij­ke maat ge­sne­den' in deze krant (20 ok­to­ber 2017) pleit dr. Os­car Lo­pes Car­dozo er­voor dat Ter­gooi in de nieuw­bouw geen ruim­te meer moet bie­den aan de spe­ci­a­lis­men oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten. Be­ter is het - zo vindt hij - om deze spe­ci­a­lis­men - en dus ook de pa­tiën­ten die deze zorg no­dig heb­ben - over te la­ten aan de markt. Ter­gooi zou zich moe­ten con­cen­tre­ren op de niet-plan­ba­re en com­plexe zorg.
Een 'gra­tis or­ga­ni­sa­tie­ad­vies' via de ko­lom­men van deze krant: het over­komt ons niet ie­de­re dag. De ad­vi­seur in kwes­tie stond zelf aan de wieg van een or­ga­ni­sa­tie die markt­wer­king bin­nen de zorg heeft hel­pen ont­wik­ke­len, dus is zijn vi­sie niet ver­ras­send. Toch zijn er ge­noeg pun­ten die om een re­ac­tie vra­gen.

Eerst een aan­tal za­ken dat niet he­le­maal klopt. Wie nu denkt dat op Mon­ni­ken­berg een mega-zie­ken­huis zal wor­den ge­bouwd, zit er naast. Ter­gooi wil juist een com­pac­te huis­ves­ting, waar­bij de men­se­lij­ke maat voor­op staat. Daar­mee spe­len wij in op de ver­wach­ting dat in de toe­komst steeds meer zorg thuis kan wor­den ge­le­verd, bij­voor­beeld door ge­bruik te ma­ken van ICT-op­los­sin­gen en het zo­ge­naam­de E-he­alth. Re­cen­te stu­dies to­nen aan dat in de toe­komst een ver­schui­ving plaats­vindt van de zorg in het zie­ken­huis naar de thuis­si­tu­a­tie. In de plan­nen van Ter­gooi wordt daar re­ke­ning mee ge­hou­den: de nieuw­bouw telt veel min­der vier­kan­te me­ters dan de hui­di­ge lo­ca­ties.

Over de fi­nan­cie­ring van de nieuw­bouw: in de af­ge­lo­pen ja­ren was we­reld­wijd spra­ke van een gro­te fi­nan­ciële cri­sis die ban­ken en an­de­re mo­ge­lij­ke fi­nan­ciers te­rug­hou­dend maak­ten. En dat is te be­grij­pen: het gaat om veel geld en er zijn - om­dat de zorg ver­an­dert - al­tijd ri­si­co's. Maar door goed in te spe­len op de ver­wach­te ver­an­de­rin­gen bin­nen de zorg, bij­voor­beeld door uit te gaan van min­der in plaats van meer vier­kan­te me­ters en een ge­fa­seerd bouw­pro­ces, heeft Ter­gooi ban­ken over­tuigd van zijn toe­komst­plan­nen en zijn in­mid­dels de be­no­dig­de fi­nan­cie­rings­over­een­kom­sten ge­slo­ten. Een so­li­de fi­nan­cie­ring, zon­der exo­ti­sche con­struc­ties.

Dan de kwes­tie zelf: waar­om moet er in Ter­gooi ook plaats zijn voor oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten en waar­om wil­len we dat niet over­la­ten aan de markt? Lo­pes Car­dozo geeft aan dat er 'geen dis­cus­sie is over het feit dat markt­wer­king voor een aan­tal spe­ci­a­lis­men en be­han­de­lin­gen een door­slaand suc­ces is’. Niet ie­der­een is die me­ning toe­ge­daan en de prak­tijk van de af­ge­lo­pen ja­ren heeft in ie­der ge­val dui­de­lijk ge­maakt dat er nog steeds een gro­te be­hoef­te is aan deze zorg bin­nen de nor­ma­le zie­ken­hui­zen. Dat is ook lo­gisch: veel ziek­ten en aan­doe­nin­gen ko­men vaak ge­com­bi­neerd voor, en dan is het voor de pa­tiënt een vei­lig idee dat het zie­ken­huis van alle mark­ten thuis is. Van dia­be­te­spa­tiën­ten is bij­voor­beeld be­kend dat zij ook af­wij­kin­gen aan ogen en voe­ten kun­nen krij­gen. Goed dat er dan me­disch spe­ci­a­lis­ten van die vak­ge­bie­den on­der hand­be­reik zijn. Bo­ven­dien: ou­de­re pa­tiën­ten kun­nen vaak niet te­recht in een ge­spe­ci­a­li­seerd be­han­del­cen­trum, bij­voor­beeld om­dat er een ri­si­co is dat de pa­tiënt na de be­han­de­ling op de in­ten­si­ve care moet wor­den be­han­deld. En als laat­ste: oog­art­sen, or­tho­pe­den en KNO-art­sen ver­rich­ten vaak acu­te, in­ten­sie­ve en com­plexe zorg. Het is ze­ker niet zo dat bij­voor­beeld oog­art­sen en or­tho­pe­den al­leen maar sim­pe­le in­gre­pen doen, die over­al kun­nen plaats­vin­den. Ook op dat punt biedt het zie­ken­huis met zijn high­tech fa­ci­li­tei­ten en spe­ci­a­lis­men echt meer­waar­de.

Voor re­la­tief jon­ge pa­tiën­ten zon­der bij­ko­men­de aan­doe­nin­gen kan een ge­spe­ci­a­li­seerd be­han­del­cen­trum een goed al­ter­na­tief zijn. Maar met de steeds ver­der­gaan­de ver­grij­zing wil Ter­gooi ook in de toe­komst aan álle pa­tiën­ten in de re­gio goe­de en vei­li­ge zorg blij­ven bie­den. Dus géén pro­duc­tie­fa­briek, maar een op men­se­lij­ke maat ge­ne­den in­stel­ling van pu­bliek nut. Het is de be­lang­rijk­ste re­den om een nieuw ge­bouw neer te zet­ten.

 

Bron: Gooi en Eemlander    Bestuursvoorzitter Hans den Hollander van Tergoo
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3°Cma
-2°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]