Commissie Maatschappij & Financien 24 november

29 nov.- De raadscommissie M&F heeft in haar vergadering van 24 november 2016 (aanvang 20.00 uur) de volgende zaken behandeld:

 • De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: agendapunt 6.2 wordt naar voren gehaald i.v.m. de presentatie van het GNR.
 • De lijst adviezen en conclusies van de vergadering van 20 oktober 2016 wordt, met inachtneming van de redactionele aanpassing ‘Winter Village Laren’, gewijzigd vastgesteld.
 • Bij agendapunt ‘Mededelingen’ laat wethouder Van der Pols weten dat binnen het kennisnetwerk sociaal domein een viertal actiepunten is afgesproken/in gang gezet: het project eenzaamheid, een trainingsprogramma over dementie, het project inclusieve samenwerking en het project ‘elke peuter een kans’. Bij de uitvoering hiervan zijn diverse partijen betrokken. M.b.t. de vraag van D66 over de ‘wegbezuinigde case-manager dementie’ geeft spreker aan dat inmiddels opdracht is gegeven tot onderzoek, dit naar aanleiding van de signalen van de Alzheimervereniging en de zorgverzekeraars.

Burgemeester Roest deelt mee dat de politiesterkte in Laren weer op orde is. Zorg wordt geuit over de animo voor de vrijwillige brandweer. De 1500 brieven die zijn verzonden hebben geen geschikte kandidaten opgeleverd.

 • Bij agendapunt ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ laat wethouder Van der Pols weten dat in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein is besloten om de raden periodiek een nieuwsbrief toe te zenden. Er is afscheid genomen van de 45 mensen van het AZC. De taken omtrent de afwikkeling zijn verdeeld tussen spreker (integratieproces) en burgemeester (bestuurlijk deel).

Burgemeester Roest deelt mee dat een brief is ontvangen van de rijksheer inzake kosten AZC. De berekening van gemaakte kosten wordt verzonden naar het rijk.

 • Bij agendapunt ‘Presentatie Veiligheidsregio’ wordt een inleiding gegeven door de heer Stumpel, gevolgd door een korte introductiefilm. Mevrouw Polder schetst een beeld van de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio (nieuwe meldkamer, veranderende rol door participatiemaatschappij, zoeken naar samenwerking andere regio’s). De heer Mager informeert de commissieledenleden over de vrijwillige brandweer in relatie tot het oefencentrum Crailo dat geen doorgang heeft gekregen. Het terrein wordt nu voor drie jaar gehuurd, er wordt gezocht naar alternatieven voor het opleiden en oefenen. De heer Benschop

 

 

 

 

 

schetst een beeld van de Veiligheidsregio sinds 2007. Ten gevolge van de afstand die is ontstaan is in 2014 een tijdelijke werkgroep van raadsleden ingesteld en is vervolgens een rapport verschenen met aanbevelingen. Er wordt een aantal vragen voorgelegd aan de commissieleden. Samenvattend wordt daarna geconcludeerd dat de Veiligheidsregio graag nog een keer in Laren terug wil komen om de commissieleden te informeren.

De voorzitter dankt allen voor hun komst en gegeven uitleg.   

 • Bij agendapunt ‘Zienswijze concept-begroting 2017 GNR + Transitieplan’ wordt een introductie gegeven over het transitieplan door mevrouw Heerschop. Het plan kent dertien trajecten, verdeeld in clusters. Aan de orde komen beleid, koppelen cyclus, statutenwijziging, verdienmodellen, steunstichting, BTW, prijscompensatie-index, begroting, organisatorische consequenties en samenwerking regio. Diverse vragen worden beantwoord. Naar aanleiding van de gestelde vragen van LL en PvdA over de begroting (blz. 35, beheerslasten 1 miljoen en één derde deel van de begroting voor bestuur, organisatie en communicatie) wordt toegezegd door burgemeester Roest toe dat de raad een nadere uitleg hierover zal ontvangen.

De commissie adviseert de raad het onderwerp te behandelen in zijn vergadering van 30 november 2016.   

 • De commissie adviseert de raad het onderwerp ‘Zienswijze begrotingswijzigingen 2017 Regio G&V’ te behandelen in zijn vergadering van 30 november 2016.  

Naar aanleiding van het verzoek van D66 geeft wethouder Van der Pols aan bereid te zijn tot het geven van een presentatie over de werkwijze van ‘Veilig thuis’. Toegezegd wordt dat de raad nader wordt geïnformeerd over de vraag van D66  inzake de werkgeversdienstverlening (19.000 euro extra in relatie tot Tomingroep).   

 • Rondvraag:

-       Désirée Niekus zegt een brief te hebben ontvangen over een informatie-avond energie Laren. Er is een collectief aanbod, maar bij het opvragen van een offerte bij een lokale ondernemer bleek deze hiervan niet op de hoogte te zijn. Waarom worden lokale ondernemers hier niet bij betrokken? Wethouder Van der Pols antwoordt dat dit bij vertrouwde bedrijven wordt neergelegd.

-       Marja Bakker-Snoeij vraagt of je je kunt inschrijven op een adres terwijl de bewoner van dat adres dat niet weet en of er in Laren ook AED-apparaten komen. Wethouder Van der Pols antwoordt dat er bij inschrijving voldoende bewijzen moeten worden overgelegd. Spreker zegt toe deze vraag nog te beantwoorden, alsook de vraag over de AED-apparaten.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.  

 

Vastgesteld in de commissievergadering van 15 december 2016.    

    

Voorzitter,                                          Commissiegriffier,

 

 

 

 

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)

    

Ho.25/11/2016

 Aanwezig:  Désirée Niekus en Dorine Peters (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis


                   (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria Klingenberg-


                   Klinkhamer en Carel van Hest (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Marcus van den Brink


                   (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)


Voorzitter: Nico Wegter (D66)  


Afwezig   :  Evert de Jong (VVD), Erwin van den Berg (CDA), Paul Streefkerk (PvdA)


B&W        :  Elbert Roest (burgemeester), Leen van der Pols (wethouder CDA)


Overigen  : René Stumpel, directeur Publieke Gezondheid / directeur GHOR G&V


                    Monique Polder, directeur Bevolkingszorg Flevoland en G&V


                  Martin Mager, directeur Brandweerzorg Brandweer G&V


                  Pieter Benschop, hoofd Veiligheidsbureau G&V


                   Linda Ouwerling, bestuursadviseur Veiligheidsregio G&V


                  Karen Heerschop, interim-voorzitter GNR


                  Fons van Schoten, GNR


Cie.griffier: Corry Holtslag


 


Ga terug

Publicatie datum: 29-11-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Provincie belazert gemeenten

9 febr.- Peter Calis, fractievoorzitter van Larens Behoud is enorm teleurgesteld met het besluit van gedeputeerde staten, dat gisteren is gepubliceerd. De provincie heeft samen met de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek een onomstreden probleemanal  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wakker worden!

8 febr.-  6 februari was voor mij een belangrijke dag. Voor een ingreep was ik een dag eerder opgenomen in het Academisch Medisch Centrum. Ik was die maandag als eerste aan de beurt. Met een warm dekentje over mijn handen werd ik naar e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cza
3°Czo
4°Cma
5°Cdi

[Opinie]

Goedemorgen JR,

10 febr.- Ongetwijfeld goed geslapen na de enerverende beslissing om rond 2020 nog maar 3 gemeentes in het Gooi te hebben want heb je natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug de laatste tijd !? –       al vlak na het verkrijgen van je nieuwe baantje in 2010 als CvdK van NoordHolland (daar krijg je veel nieuwe ‘vrienden’ mee) dreigde er een superprovincie tussen Utrecht, NoordHolland en Flevoland te ontstaan (fuseren noemden ze dat) en zou dat wel eens je baantje kunnen kosten, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kon zijn en je direct op de rem trapte –       om dat te voorkomen besloot je snel de aandacht te moeten verleggen en deze te richten op de gemeenten in je CvdK-provincie waar je als Groninger natuurlijk ook niets met hun historisch besef te maken hebt –       en vernam je dat ze in je geboortestreek het dorp Haren snel werd ingelijfd door de Olle Griese en je je roots hervond en dacht “dat kan ik ook” want wat heb ik toch met instemming van de bewoners te maken ? –       nogmaals schrik omdat je collega in Utrecht het presteerde een samengaan met andere gemeenten over te willen laten aan de Gemeenschap zelve bijv. door de mening daarover bij de Gemeenteraadsverkiezingen af te wachten –     Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Fusiewaanzin Laren, Blaricum en Huizen.

10 febr.- Wat is wijsheid! In Den Haag zitten alleen maar een stelletje uilskuikens. Was getekend: H  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]