Commissie Maatschappij & Financien

26 sept.- De raadscommissie M&F Laren heeft in haar vergadering van 22 september 2016 (aanvang 20.00 uur) de volgende zaken behandeld:

 

 • De agenda wordt conform vastgesteld.
 • De lijst adviezen en conclusies van de vergadering d.d. 23 juni 2016 wordt vastgesteld.    
 • Wethouder Smit meldt dat hij onder andere in de regio bezig is met het programma Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Er is in gezamenlijkheid met Singer een aanvraag bij het Mondriaanfonds gedaan om te kijken hoe de culturele instellingen beter met elkaar kunnen worden verbonden. Op 7 oktober gaan we langs bij Amsterdam Marketing met de wethouders recreatie en toerisme en de toptien-instellingen van de regio. Er zal een middagprogramma worden opgesteld om inspiratie op te doen gericht op intensivering van de samenwerking in de regio. Désirée Niekus vraagt een toelichting op de basisbanenpilot in de H-BEL. Wethouder Van der Pols deelt mee dat er binnenkort een memo naar de raad komt. Het behelst 2 compartimenten: een pilot met een groep mensen die start op 1 januari binnen de H-BEL en vooruitlopend op de toestemming van het ministerie wordt reeds gestart met een experiment met 10 tot 15 mensen die we in hun kracht willen gaan zetten. Paul Streefkerk vraagt of de betreffende mensen een baan krijgen. Wethouder Van der Pols geeft aan dat de mensen werkzaamheden verrichten onder de titel vrijwilligerswerk, daar staat geen onkostenvergoeding tegenover. Als er een werkplek is dan kan een organisatie tot 150 euro per maand uitbetalen zonder dat de belastingdienst langs komt of dat de bijstandsuitkering wordt gekort. Paul Streefkerk oppert of het een idee is om de vrijwilligers die bij de ijsbaan aan een commercieel project werken te betalen. Désirée Niekus vraagt of dit te zijner tijd ook regionaal wordt getrokken. Wethouder Van der Pols geeft aan dat al deze initiatieven bedoeld zijn om regiobreed opgepakt te worden.
 • Er zijn geen meldingen bij agendapunt ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’.
 • De commissie adviseert de raad de ‘Notitie Verbonden Partijen’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Wethouder Smit geeft aan dat er naast deze notitie met de wethouders in de regio gekeken is of we eensluidende financiële afspraken konden maken. Toegezegd wordt dat bij de collega’s zal worden gevraagd de omvang van de stukken aan te kaarten in elke GR, dit naar aanleiding van het verzoek van Peter Calis om vóór 15 april een kort A-4tje te ontvangen, omdat deze wil weten of er oranje of rode stippen te zetten zijn. Erwin van den Berg vraagt of de notitie zo is geschreven dat de raad er telkens 2 of 3 voor bevraging uit kan lichten en of iets gezegd kan worden over de aanpassing aan de Larense situatie. Wethouder Smit geeft aan dat uitlichten van een aantal GR-ren in samenspraak met de raad kan worden gedaan. Peter van Dijk vult daarop aan dat in de bijlage in die zin al een voorzet is gegeven. In Eemnes is conform besloten, in Blaricum is het voorstel geamendeerd en vanuit de werkgroep Laren is aangegeven om de rapportage bij de portefeuillehouders neer te leggen. Rapporteurs worden twee keer per jaar bijgepraat door ambtenaren. Noud Bijvoet vraagt waarom het niet wordt geregeld dat de raad op tijd zijn zienswijze kan indienen en of dit voorstel geen extra werk geeft. Wethouder Smit geeft aan dat er weer een punt is gemaakt van het op tijd kunnen geven van een zienswijze. Dit voorstel leidt niet tot extra werk. Peter van Dijk benadrukt dat de raad partijen kan uitnodigen om hier wat meer over te komen vertellen. Wethouder Smit geeft aan dat geen raadsleden zitting kunnen nemen in het AB, er kunnen wel bevoegdheden worden overgedragen (n.a.v. vraag Anne Visser). Marja Bakker-Snoeij zegt aan te willen sluiten bij het verzoek van Peter Calis inzake het halve A-4tje. 
 • De commissie adviseert de raad de ‘Archiefverordening van de gemeente Laren 2016’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Noud Bijvoet wil weten wat er in twee jaar is veranderd, hoe groot de kans is dat de ambities van het programma worden gerealiseerd vóór 1 januari 2018 en waarom er niets wordt vermeld over back-ups en uitwijkmogelijkheden. Wethouder Smit geeft aan dat er een uitgebreid plan van aanpak is geschreven, het programma wordt gehaald, er is nog een marge om uit te lopen. Caroline Algra geeft aanvullend aan dat de verordening regelt dat de raad toezicht heeft op het college. In het handboek kwaliteit is informatie te vinden over het gebruik van back-ups e.d.
 • De commissie adviseert de raad de ‘Begrotingswijziging Regio’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Marja Bakker-Snoeij en Ingrid Hentenaar Messcher zijn akkoord met het voorstel. Peter Calis vraagt naar de consequenties voor de Versa-jeugdconsulent en de status van de bestuursopdracht. Verzocht wordt voortaan duidelijk aan te geven van wie het voorstel komt en aan wie het is gericht. Wethouder Van der Pols antwoordt dat de bestuursopdracht door de colleges is gegeven, het is een varend schip, maar af en toe moet er worden bijgestuurd. Désirée Niekus wil weten of er in Laren sprake is van een oplopende wachtlijst zoals in Zwolle. Wethouder Van der Pols geeft aan dat er geen wachtlijsten zijn, maar er worden meer kosten gemaakt. Versa is een eigen organisatie, er is geen specifieke jeugdconsulent meer. Maria Klingenberg-Klinkhamer vraagt of er wordt afgebouwd. Wethouder Van der Pols geeft aan dat wordt gekeken naar de praktijk van alle dag en waar de hulp het meest effectief is. Binnen de regio vallen 3000 kinderen onder jeugdzorg, preventie is en blijft heel belangrijk. Er is een toename te melden van het aantal kinderen (n.a.v. vraag Désirée Niekus). Noud Bijvoet vraagt of er in Huizen wat af gaat nu er werk van Huizen naar de regio gaat. Wethouder Van der Pols geeft aan dat niets dubbel in stand wordt gehouden. De heer Visser is akkoord met het voorstel,maar wil weten of de move met dit raadhuis gevolgen heeft voor het CJG. Wethouder Van der Pols geeft aan dat het voor de beschikbare uren en capaciteit geen gevolgen heeft, maar voor het CJG als zodanig wel. Noud Bijvoet merkt op dat het een GR is, dus waarom is geen rapportage en begrotingswijziging gezien? Wethouder Smit zegt hun antwoord af te wachten.   
 • De commissie adviseert de raad de ‘Zienswijze jaarresultaat 2015 OFGV’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Anne Visser stelt voor om een zienswijze in te dienen inzake het overschot dat terug zou moeten vloeien naar de GR. De voorzitter vraagt of andere fracties deze suggestie willen volgen. Peter Calis zegt zich hierin te kunnen vinden. Wethouder Smit geeft aan dat bij het opstellen van de zienswijze even moet worden teruggegrepen op de eerder ingediende zienswijze. Noud Bijvoet zegt akkoord te zijn met de zienswijze, maar blijft sceptisch over het tijdpad.
 • De commissie adviseert de raad de ‘Definitieve vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag Laren 2015’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Wethouder Smit geeft aan dat dit voorstel een technische exercitie is, spreker zegt blij te zijn met de nieuwe accountant. Anne Visser vraagt of Laren maatregelen heeft genomen ten aanzien van de risico’s inzake de vennootschapsbelasting en de BTW. Wethouder Smit geeft aan dat de risico’s met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de BTW goed in beeld zijn, de BEL is daar bekwaam in. Noud Bijvoet vraagt of de gedane reservering voldoende is. Wethouder Smit antwoordt dat de accountants in de basis voorzichtig zijn, er was al 3,5 ton gereserveerd, Laren is voldoende weerbaar.
 • De commissie adviseert de raad de ‘Dienstverleningsovereenkomst 2016’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Noud Bijvoet vraagt of de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten laste komt van het begrotingssaldo 2016 of uit de reserve wordt gehaald. In de kwartaalrapportages wordt de realisatie van de DVO-uren gemonitord. Dit staat er niet in, waar kunnen we dit zien? Klopt het dat we 4 ton meer gaan betalen? Wethouder Smit geeft aan dat de verhoging ten laste komt van het begrotingssaldo, DVO zal een foutje zijn geweest. Het is een incidentele bijdrage, het structurele percentage staat op het oude niveau. Dat is de investering die Laren in de BEL doet, we hebben 250.00 euro extra geïnvesteerd. Noud Bijvoet zegt 1 regel niet te snappen: bij algemene dekkingsmiddelen, reserveringen min 450.000 euro. Wethouder Smit zegt toe dit te zullen bekijken. Anne Visser vraagt waarom er minder uren zijn besteed aan wegreconstructies. De voorzitter geeft aan dat dit punt door het college nader zal worden toegelicht vóór de raad.
 • De commissie adviseert de raad de ‘Zomernota 2016’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Wethouder Smit geeft aan dat het college de raad een zo stabiel mogelijk beeld wil geven. Noud Bijvoet vraagt waarom ervoor is gekozen om nu geen financiële afwijkingen op te nemen. Wethouder Smit geeft aan dat het door de afdeling de gewoonte was kleine dingen te vermelden bij de zomernota, maar dat kan bij de jaarrekening. Wij vinden dat afwijkingen altijd moeten worden gemeld bij de portefeuillehouder en als de afwijking groot is dan is het een begrotingswijziging. Peter Calis wil weten welke criteria worden gehanteerd bij de stoplichtrapportage ten aanzien van de boa’s, omdat de groene kleur niet strookt met de Dialoog. Gevraagd wordt te kijken naar de criteria ten aanzien van de leges begraafplaats. Wethouder Smit geeft aan dat hij de constatering ten aanzien van de boa’s heeft gehoord. Spreker verwacht dat de rapportage inzake de begraafplaats rood zal blijven.    
 • De commissie adviseert de raad de ‘Suppleties BTW 2010 t/m 2015’ te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016. Paul Streefkerk wil weten of dit het oppoetsen van de balans is of een cadeau. Wethouder Smit antwoordt dat dit een meevaller is, dus goed nieuws. Naar aanleiding van de vraag van Erwin van den Berg over de kunstgrasvelden geeft wethouder Smit geeft aan dat door de raad is gekozen voor de variant een deel lenen en een deel geven. Met de belastingdienst zijn we hierover nog in gesprek. De uitkomst hiervan is bepalend voor hoe in de toekomst moet worden omgegaan met materiële of immateriële giften aan de verenigingen. Noud Bijvoet vraagt zich af of dit stuk kan worden goedgekeurd terwijl de raad nog geen financieel totaaloverzicht heeft over het gemeentehuis. Wethouder Smit geeft aan dat het college bezig is met het inzichtelijk maken van de exploitatie van het gemeentehuis, het is ook voor het college frustrerend dat er nog niets aan de raad kan worden voorgelegd. Dit onderwerp vergt veel specifieke kennis, maar er komt een notitie aan. Spreker geeft aan dat gekeken zal worden of de notitie kan worden aangevuld met informatie over de investeringen.
 • Rondvraag:

-       Ellen van Dorst-Brakel zegt blij te zijn met het evenementenbeleid en vraagt of we dit soort veranderingen vaker zullen krijgen. Wethouder Smit antwoordt dat bij de vaststelling een evaluatie is beloofd, dit is de eerste stap in de evaluatie. Als de kaders moeten worden gewijzigd dan komt het college naar de commissie M&F en de raad.

-       Anne Visser wil de mening van de wethouder weten inzake de tijdelijkheid van de activiteiten in De Scheper. Wethouder Van der Pols antwoordt dat niemand heeft voorzien dat het zo’n succes zou worden. Er moeten scenario’s voor komen. In januari wordt gestart met een onderzoek naar de behoefte aan  huisvesting voor het onderwijs. Er zullen meer lokalen gebruikt gaan worden door college De Brink vanwege 24 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) die een status hebben gekregen, zij gaan hun eerste taalonderwijs krijgen. Partijen zijn zich bewust van de tijdelijkheid.

-       Marja Bakker-Snoeij vraagt of er beleid wordt ontwikkeld voor vuurwerk. Wethouder Smit antwoordt dat vorig jaar november is besloten om dit niet te doen, er zijn geen nieuwe inzichten ten aanzien van vuurwerk. 

-       Désirée Niekus zegt het college complimenten te willen geven voor de Dialoog, maar voegt hier aan toe het jammer te vinden dat een aantal raadsleden toch het woord heeft gevoerd.

-       Peter Calis geeft aan het ook een positieve ervaring te hebben gevonden, maar merkt op het teleurstellend te vinden dat een aantal raadsleden niet aanwezig was en doet hierbij een oproep aan hen.

-       Erwin van den Berg geeft aan dat de WOZ in 8 of 9 termijnen moet worden betaald, terwijl tegenwoordig betaling in 12 termijnen mogelijk is, waarom is dit? Aandacht wordt gevraagd voor vrachtwagens die in de ochtend staan te lossen op de openbare weg, terwijl er op de Brink een laad- en losplek is ingericht. Gevraagd wordt de aanduiding ‘IJs op de Brink’ niet meer te gebruiken, maar ‘Wintervillage Laren’. Wethouder Smit geeft aan dat de  aanslag WOZ in februari wordt ontvangen, vandaar de 9 termijnen. Mochten er problemen hierdoor ontstaan dan zal het college daar naar kijken. De opmerking ten aanzien van het laden en lossen wordt doorgegeven aan wethouder Stam. Beloofd wordt vanaf nu de aanduiding ‘Wintervillage Laren’ te gebruiken.   

 

Aanwezig:  Désirée Niekus, Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Paul Streefkerk (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)

Voorzitter: Nico Wegter (D66)  

Afwezig   : Evert de Jong (VVD) 

B&W        : wethouder Leen van der Pols (CDA), wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud)

Overigen  : Peter van Dijk (beleidsregisseur Laren) en Caroline Algra

                   (CIO/informatiemanager Laren) 

Cie.griffier: Corry Holtslag

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-9-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

23,5°Cza
26°Czo
26,5°Cma
25,5°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]