Commissie Ruimte & Infrastructuur Laren vergadering 18 oktober

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 18 oktober 2016 de volgende zaken behandeld:

 • De voorzitter opent de vergadering en benadrukt dat de agendapunten 5.1 en 5.2 ‘behandeling van de raadsvragen van CDA en Liberaal Laren’ geen onderdeel zijn van raadsvoorstellen en zeker niet doorgaan naar de raadsvergadering van 26 oktober 2016. Het zullen agendapunten 5 en 6 van de voorliggende agenda zijn.

Daarnaast merkt hij op dat vanavond de volgende personen afwezig zijn: Tom Pouw (VVD), Bart Vos (Larens Behoud), Marlies Mulder (CDA), Chris Bogaers (PvdA), Diederik Sakkers (Liberaal Laren), waarbij Peter Calis (Larens Behoud) en Luc Bosch (VVD) als plaatsvervanger zijn en aanwezig.

De commissie stelt de  Lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 20 september 2016 ongewijzigd vast.

 • Wethouder Ton Stam meldt dat het onderzoek bij verkeerspunt La Place is gestart en dat Rijkswaterstaat de gevaarlijke verkeerssituatie bij hotel De Witte Bergen gaat oplossen. Daarnaast meldt hij dat de raad de Centrumvisie van het college zal ontvangen. Deze Centrumvisie zal eerst met bewoners en ondernemers worden besproken en daarna ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Tenslotte meldt wethouder Ton Stam dat de gemeente Eemnes een kernrandvisie Goyergracht heeft ontwikkeld waarin een crematorium is opgenomen. Wethouder Ton Stam zegt toe de raad een kopie sturen van het bezwaar dat hij heeft gemaakt bij het college en  gemeenteraad van Eemnes. Daarnaast gaat hij een zienswijze indienen tegen dit plan, met name tegen het crematorium.  
 • Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’.
 • Er worden twee raadsvragen uit de raadsvergadering van september 2016 behandeld in de commissie; een vraag van het CDA inzake het Rosa Spier Huis en een vraag van Liberaal Laren inzake boerderij De Jong.

Marcus van den Brink benadrukt dat de voorliggende vragen van CDA en Liberaal Laren niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorliggen.

Bij de  raadsvraag inzake Rosa Spier Huis is mevrouw Karin Annaert, directeur/bestuurder Rosa Spier Huis, uitgenodigd om vragen te beantwoorden en kort de stand van zaken te geven. Zij vertelt onder andere dat in de nieuwbouwplannen van het Rosa Spier Huis is voorzien om van de huidige 70 appartementen naar 130 appartementen in de toekomst te gaan. Zij geeft aan dat een deel van deze toekomstige appartementen gebouwd zal gaan worden door een externe projectontwikkelaar. Tevens onderstreept zij dat het Rosa Spier Huis woon- en zorgappartementen aanbiedt aan (toekomstige) bewoners vanuit haar eigen doelstelling. Het Rosa Spier huis zal in de nieuwe situatie alle appartementen huren, ook die appartementen die zijn gebouwd door de projectontwikkelaar.

Bij dit agendapunt hebben zich 6 insprekers gemeld. Het zijn de heren Piet Bakker, Gijs Vorstman, Rolf Knap, Pépé Grégoire, Robbert Specken en de heer Vlak. Van een aantal insprekers is hun bijdrage aangehecht. Alle insprekers zijn om verschillende redenen tegen de nieuwbouwplannen van het Rosa Spier Huis. Een aantal insprekers wil het huidige complex aan de Essenboom 2 behouden, anderen zijn bezorgd om de bomenkap die de nieuwbouw aan de Hector Treublaan met zich zal meebrengen en tenslotte is een grote zorg van veel insprekers dat de ideële gedachte die aan het Rosa Spier Huis ten grondslag ligt verloren gaat als een projectontwikkelaar (dure) appartementen gaat bouwen. Het Rosa Spier Huis wordt dan een commercieel project in plaats van een ideëel project zoals de heer Vlak in zijn inspraak aangeeft. Alle inspraak is na te luisteren op de geluidsopname van deze vergadering die is geplaatst op de website www.laren.nl bij ‘terugluisteren vergadering’.

Met betrekking tot de vragen over boerderij De Jong geeft wethouder Ton Stam aan dat met de nieuwe eigenaren van boerderij De Jong middels een notariële akte een overeenkomst wordt getekend met daarin de bepaling dat de heg vanaf de erfafscheiding voor het huis niet hoger mag zijn dan 1.20 meter. Aan deze bepaling is ook een kettingbeding gekoppeld voor toekomstige eigenaren van boerderij De Jong met betrekking tot de heghoote van 1.20 meter.

Tenslotte concludeert de voorzitter dat alle vragen over de twee bovengenoemde onderwerpen zijn gesteld en voldoende zijn behandeld in deze commissie.

 • De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘In eigendom aanvaarden kraanbaan’ te behandelen in zijn vergadering van 26 oktober 2016.

Bij dit onderwerp heeft zich een inspreker gemeld namelijk de heer Kees Brandt van de Stichting Houd Laren Mooi. Zijn bijdrage is aangehecht. (bijlage 4)

Jacqueline Timmerman merkt onder andere op dat de tekst in het raadsvoorstel niet overeenkomt met de tekst in het raadsbesluit.

 • De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘bestemmingsplan Verlengde  Houtweg 10’ te behandelen in zijn vergadering van 26 oktober 2016.  

Op verschillende vragen antwoordt wethouder Ton Stam dat een bijgebouw niet op een plankaart hoeft te staan en dat de toegepaste planregels identiek zijn aan de planregels van bestemmingsplan Laren West. Daarnaast geeft wethouder Ton Stam aan dat de bouwvlek van de huidige woning op de Verlengde Houtweg 10 gelijk is aan de bouwvlek van het voorliggende plan en hij zegt toe de raad te informeren voor de komende raadsvergadering van 26 oktober 2016 over het aantal vierkante meter van het erf zowel in de oude situatie als in de voorliggende ingetekende nieuwe situatie.

 • De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren’ te behandelen in zijn vergadering van 26 oktober 2016.
 • De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Overdracht WMMN naar Stichting MooiStichtte behandelen in zijn vergadering van 26 oktober 2016.

Bij dit agendapunt heeft zich  inspreker Jeroen ten Kroode gemeld. Zijn bijdrage is aangehecht. (bijlage 5)

Karin Loman antwoordt op een vraag van Jacqueline Timmerman dat de genoemde menu’s in het raadsvoorstel later aangepast kunnen worden.

 • Rondvraag:

-       Marcus van den Brink stelt voor om het onderwerp ‘Principeverzoek planvorming locatie Vredelaan-Langsakker’ op de lijst van openstaande toezeggingen af te voeren omdat de raad heeft aangegeven daar geen belangstelling voor te hebben. Het plan is volledig strijdig met het BP Laren-West.

-       Ernst Wortel vraagt de wethouder of het toezicht door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) geïntensiveerd kan worden in Laren.

Wethouder Ton Stam zegt toe dat hij eventuele mogelijkheden zal onderzoeken.

-       Maria Klingenberg merkt op dat bij wegreparaties de omleidingsroute vaak onduidelijk wordt aangegeven.

Wethouder Ton Stam zegt toe  dat hij zal hier naar kijken.

-       Jacqueline Timmerman informeert naar het toezicht op hoge hekken die rondom huizen worden geplaatst in Laren.

Wethouder Ton Stam vraagt Jacqueline Timmerman om een lijstje van huizen/adressen waar dit het geval zou zijn.

 

  

     Eindtijd: 22:55 uur   

 

Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte & Infrastructuur Laren vergadering 18 oktober 2016  

 

Aanwezig:  Afwezig: Peter Calis(plv.) en Ernst Wortel (Larens Behoud), Dorine Peters en Luc Bosch (plv.) (VVD), Maria Klingenberg (CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren), Marcus van den Brink (PvdA) Tom Pouw(VVD), Bart Vos (Larens Behoud), Marlies Mulder (CDA), Chris Bogaers (PvdA), Diederik Sakkers (Liberaal Laren).
Voorzitter: Bart de Nie (VVD) 
B&W: wethouder Ton Stam (VVD)
Overigen: Huub de Jong (beleidsmedewerker RO BEL Combinatie), Karin Loman (coördinator Vergunningen BEL Combinatie)
Cie. griffier Ina Bouwhuis

 
Ga terug

Publicatie datum: 20-10-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cwo
6°Cdo
6,5°Cvr
3,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]