Raad Laren voelt zich gepiepeld door provincie

11 nov.- Bij­na de vol­tal­li­ge La­ren­se ge­meen­te­raad legt zich niet zon­der slag of stoot neer bij een door de pro­vin­cie af­ge­dwon­gen fu­sie met Hui­zen en Bla­ri­cum. De raad voelt zich, vrij ver­taald, ge­pie­peld door Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land. Er komt een kri­ti­sche vra­gen­lijst voor het pro­vin­cie­be­stuur en ook zal ju­ri­disch wor­den be­ke­ken of het wel kan wat GS no­dig vin­den.
La­rens Be­houd had de boks­hand­schoe­nen al aan­ge­trok­ken tij­dens de ex­tra raads­ver­ga­de­ring don­der­dag­avond en wil­de, om te be­gin­nen, GS op­roe­pen het fu­sie­be­sluit te her­roe­pen. De groot­ste par­tij van La­ren be­twij­felt se­ri­eus of de pro­vin­cie wel bin­nen de wet­te­lij­ke lijn­tjes aan het fu­sie­kleu­ren is.

Maar het was voor­al co­a­li­tie­part­ner VVD die de vin­ger op de zere plek leg­de. Frac­tie­voor­zit­ter Bart de Nie: „HBL-sa­men­wer­king wordt in de brief van de pro­vin­cie in 8 re­gels af­ge­ser­veerd, ter­wijl deze 3 ge­meen­ten een bui­ten­ge­woon on­der­bouwd stuk heb­ben ge­pre­sen­teerd. Dat is on­ac­cep­ta­bel, los van de vraag of zelf­stan­dig­heid dan wel fu­sie de bes­te op­los­sing is. De ge­meen­ten heb­ben de ruim­te ge­kre­gen om met een al­ter­na­tief voor de (on­ge­wens­te, red.) 3 Gooi­se ge­meen­ten-op­los­sing te ko­men. Er zijn ver­wach­tin­gen ge­wekt. Het gaat mij om de be­stuur­lij­ke hy­gië­ne. Daar­in is het be­stuur van de pro­vin­cie ern­stig te­kort ge­scho­ten. Een dis­cus­sie als vol­was­sen men­sen over onze toe­komst. En niet dat er van­uit Haar­lem maar iets over ons wordt uit­ge­stort en waar­bij het HBL-voor­stel als bag­ger wordt af­ge­daan.”

Dat de pro­vin­cie HBL-sa­men­wer­king met een ex­tra ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling de­mo­cra­tisch on­ge­wenst be­schouwt, be­grijpt de VVD niet. „Wat lost de HBL-fu­sie op als we daar­mee van 9 naar 7 ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­lin­gen gaan? En 12 jaar wach­ten op Gooi­stad? Dus nog 12 jaar pro­ble­men in stand hou­den? Ik snap niet dat D66 dat ac­cep­teert.”

D66 La­ren is ak­koord met HBL-fu­sie. Een 'juis­te koers', op weg naar Gooi­stad met een goed wij­ken- en ker­nen­be­leid. D66 vindt dat het La­ren­se col­le­ge zich in de 'ei­gen voet' heeft ge­scho­ten. "Door het uit­gangs­punt dat al­les be­spreek­baar is, zo­lang er maar niet ge­tornd gaat wor­den aan de zelf­stan­dig­heid van La­ren", al­dus frac­tie­voor­zit­ter Nico Weg­ter. "Ken­ne­lijk van­uit de over­tui­ging dat de de­mo­cra­tie al­leen kan ge­dij­en bin­nen een zelf­stan­di­ge ge­meen­te, ook al is die ge­meen­te qua schaal­groot­te evi­dent niet op­ge­was­sen te­gen ta­ken die de ge­meen­te­grens over­schrij­den.”

Het klei­ne amb­te­lij­ke sa­men­wer­kings­ver­band van Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren, de BEL Com­bi­na­tie, kraakt en moet met veel ex­ter­ne in­huur wor­den ge­stut.

Bur­ge­mees­ter Rins­ke Krui­s­in­ga con­sta­teer­de nuch­ter: „Het is niet dat we door ju­ri­disch al­les uit te zoe­ken fu­sie te­gen kun­nen hou­den, maar we vin­den wel dat er va­li­de moet wor­den ge­re­a­geerd op de in­span­ning die door La­ren is ge­le­verd om tot een op­los­sing te ko­men voor de be­stuur­lij­ke vraag­stuk­ken van deze re­gio.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma
4°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]