Raad Laren voelt zich gepiepeld door provincie

11 nov.- Bij­na de vol­tal­li­ge La­ren­se ge­meen­te­raad legt zich niet zon­der slag of stoot neer bij een door de pro­vin­cie af­ge­dwon­gen fu­sie met Hui­zen en Bla­ri­cum. De raad voelt zich, vrij ver­taald, ge­pie­peld door Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land. Er komt een kri­ti­sche vra­gen­lijst voor het pro­vin­cie­be­stuur en ook zal ju­ri­disch wor­den be­ke­ken of het wel kan wat GS no­dig vin­den.
La­rens Be­houd had de boks­hand­schoe­nen al aan­ge­trok­ken tij­dens de ex­tra raads­ver­ga­de­ring don­der­dag­avond en wil­de, om te be­gin­nen, GS op­roe­pen het fu­sie­be­sluit te her­roe­pen. De groot­ste par­tij van La­ren be­twij­felt se­ri­eus of de pro­vin­cie wel bin­nen de wet­te­lij­ke lijn­tjes aan het fu­sie­kleu­ren is.

Maar het was voor­al co­a­li­tie­part­ner VVD die de vin­ger op de zere plek leg­de. Frac­tie­voor­zit­ter Bart de Nie: „HBL-sa­men­wer­king wordt in de brief van de pro­vin­cie in 8 re­gels af­ge­ser­veerd, ter­wijl deze 3 ge­meen­ten een bui­ten­ge­woon on­der­bouwd stuk heb­ben ge­pre­sen­teerd. Dat is on­ac­cep­ta­bel, los van de vraag of zelf­stan­dig­heid dan wel fu­sie de bes­te op­los­sing is. De ge­meen­ten heb­ben de ruim­te ge­kre­gen om met een al­ter­na­tief voor de (on­ge­wens­te, red.) 3 Gooi­se ge­meen­ten-op­los­sing te ko­men. Er zijn ver­wach­tin­gen ge­wekt. Het gaat mij om de be­stuur­lij­ke hy­gië­ne. Daar­in is het be­stuur van de pro­vin­cie ern­stig te­kort ge­scho­ten. Een dis­cus­sie als vol­was­sen men­sen over onze toe­komst. En niet dat er van­uit Haar­lem maar iets over ons wordt uit­ge­stort en waar­bij het HBL-voor­stel als bag­ger wordt af­ge­daan.”

Dat de pro­vin­cie HBL-sa­men­wer­king met een ex­tra ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling de­mo­cra­tisch on­ge­wenst be­schouwt, be­grijpt de VVD niet. „Wat lost de HBL-fu­sie op als we daar­mee van 9 naar 7 ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­lin­gen gaan? En 12 jaar wach­ten op Gooi­stad? Dus nog 12 jaar pro­ble­men in stand hou­den? Ik snap niet dat D66 dat ac­cep­teert.”

D66 La­ren is ak­koord met HBL-fu­sie. Een 'juis­te koers', op weg naar Gooi­stad met een goed wij­ken- en ker­nen­be­leid. D66 vindt dat het La­ren­se col­le­ge zich in de 'ei­gen voet' heeft ge­scho­ten. "Door het uit­gangs­punt dat al­les be­spreek­baar is, zo­lang er maar niet ge­tornd gaat wor­den aan de zelf­stan­dig­heid van La­ren", al­dus frac­tie­voor­zit­ter Nico Weg­ter. "Ken­ne­lijk van­uit de over­tui­ging dat de de­mo­cra­tie al­leen kan ge­dij­en bin­nen een zelf­stan­di­ge ge­meen­te, ook al is die ge­meen­te qua schaal­groot­te evi­dent niet op­ge­was­sen te­gen ta­ken die de ge­meen­te­grens over­schrij­den.”

Het klei­ne amb­te­lij­ke sa­men­wer­kings­ver­band van Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren, de BEL Com­bi­na­tie, kraakt en moet met veel ex­ter­ne in­huur wor­den ge­stut.

Bur­ge­mees­ter Rins­ke Krui­s­in­ga con­sta­teer­de nuch­ter: „Het is niet dat we door ju­ri­disch al­les uit te zoe­ken fu­sie te­gen kun­nen hou­den, maar we vin­den wel dat er va­li­de moet wor­den ge­re­a­geerd op de in­span­ning die door La­ren is ge­le­verd om tot een op­los­sing te ko­men voor de be­stuur­lij­ke vraag­stuk­ken van deze re­gio.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

14,5°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
12°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]