We gaan niet betalen

31 mei.- Hoe­wel de hoc­key­sters van Hui­zen te­recht nog steeds een paar me­ter bo­ven de aard­bo­dem zwe­ven, zijn bij de lei­ding van de ver­e­ni­ging de voe­ten nau­we­lijks een paar se­con­den van de vloer ge­weest. Hui­zen be­treedt de hoofd­klas­se met gro­te zelf­dis­ci­pli­ne en be­schei­den­heid.
Voor­zit­ter Jan­kees Corts, oud-spe­ler van het eer­ste he­ren­elf­tal, is ver­rast door het suc­ces van Hui­zen. Maar nu de hoofd­klas­se is be­reikt, wil hij, én, be­na­drukt hij, het to­ta­le be­stuur, vast­hou­den aan de af­spra­ken. Het da­mes­team van Hui­zen mag dan vol­gend sei­zoen tot de twaalf bes­te van het land be­ho­ren, Hui­zen gaat geen gek­ke din­gen doen. „We gaan geen speel­sters ha­len, we gaan geen speel­sters be­ta­len", zegt Corts. "Vol­gens mij be­ta­len onze mei­den nog ge­woon con­tri­bu­tie. Mocht dat on­ge­brui­ke­lijk zijn vol­gens hoofd­klas­se­maat­sta­ven, dan is dat maar zo.”

Het is niet dat de club te be­roerd is om iets voor haar spe­lers en speel­sters te doen. Meer een kwes­tie van be­schik­baar bud­get en pri­o­ri­tei­ten. „In denk dat rond­om he­ren 1 en da­mes 1 ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen pri­ma in orde zijn. Zo heb­ben we lea­se-au­tootjes, waar­mee ze van­uit Am­ster­dam en Utrecht naar de trai­ning kun­nen ko­men en ze krij­gen ook schoe­nen. Maar we wil­len niet alle aan­dacht fo­cus­sen op de twee top­teams. We zijn een fa­mi­lie­club van 1100 le­den, van wie er on­ge­veer 800 in de jeugd spe­len. Die jeugd en de re­cre­an­ten heb­ben ook rech­ten. En die zul­len we niet uit het oog ver­lie­zen.”

Ei­gen­lijk is Hui­zen door deze pro­mo­tie bo­ven zich­zelf uit­ge­ste­gen. De club mikt erop zo­wel met de da­mes als de he­ren een sta­bie­le over­gangs­klas­ser te zijn. En als straks in 2018 de nieu­we pro­mo­tie­klas­se wordt in­ge­voerd, wil Hui­zen er ze­ker bij ho­ren. De hoofd­klas­se is een on­ver­wach­te uit­schie­ter. "Waar we heel blij mee zijn", al­dus Corts. "Al­le lof voor de staf en de speel­sters. Maar we blij­ven koers­vast en zul­len ons niet gaan aan­pas­sen. Ik zeg eer­lijk en vrij­uit: als we vol­gend sei­zoen weer de­gra­de­ren, is dat geen ramp, al snap ik dat de mei­den en de coa­ches het hoog­ste na­stre­ven. Maar qua am­bi­tie en fi­nan­ciën is Hui­zen een over­gangs­klas­ser.”

„Het be­lang­rijk­ste is dat de kin­de­ren uit bij­voor­beeld de C3 te­gen­woor­dig roe­pen dat ze naar het 'eer­ste' wil­len kij­ken, in dat op­zicht heeft het da­mes­team bij ons echt een voor­beeld­func­tie ge­kre­gen. Die kruis­be­stui­ving stre­ven we na; we wil­len na­me­lijk ook steeds meer ei­gen jeugd voor da­mes 1 zelf op­lei­den.”

Als hij dan toch een wens heeft, dan wil Corts die al­leen heel voor­zich­tig uit­spre­ken. „We zijn er met de ge­meen­te al over in ge­sprek, ik wil niet de in­druk wek­ken dat ik via de krant druk uit­oe­fen, van­daar. Maar we heb­ben echt een nieuw wa­ter­veld no­dig. Een dag voor het be­gin van de play-offs te­gen Nij­me­gen is onze 'mis­ter Hui­zen', oud-voor­zit­ter Mi­chiel de Vries, let­ter­lijk met lijm de los­zit­ten­de stuk­ken van veld 1 gaan vast­plak­ken. Ho­pe­lijk komt er nog deze zo­mer een nieuw veld in.”

 

Brinkman: ’Dit komt mede door inbreng van Lammers’

Van onze verslaggever

Oud-in­ter­na­ti­o­nal en te­gen­woor­dig hoc­key­com­men­ta­tor Jac­ques Brink­man is er­van over­tuigd dat de pro­mo­tie van Hui­zen voor een aan­zien­lijk deel is te dan­ken aan Kim Lam­mers.
Hoe­wel Lam­mers zelf haar rol be­schei­den klein houdt, is Brink­man er ze­ker van dat één en één sa­men twee zijn. „Het is geen toe­val dat dit is ge­beurd na­dat Kim naar Hui­zen is ge­ko­men. Goed, ze is geen hoofd­coach, maar as­sis­tent. Maar ik weet dat ze het in de vin­gers heeft. Ik heb als coach bij La­ren met Kim sa­men­ge­werkt en ben on­der de in­druk van haar ca­pa­ci­tei­ten: ze is al­tijd al een ver­bin­der en team­speel­ster ge­weest, naast het feit dat ze veel van zich­zelf én van an­de­ren vraagt.”

Jac­ques Brink­man vindt het wel leuk, die pro­mo­tie van de Hui­zen­se hoc­key­sters naar het al­ler­hoog­ste plat­form. Toch een waar­schu­wing: „Het is nu al­le­maal heel idyl­lisch en su­per­gaaf. Maar vol­gend sei­zoen is het een heel an­der ver­haal. Als je straks bij­na we­ke­lijks gaat ver­lie­zen, hoe­lang blijft het dan nog leuk in de kleed­ka­mer? Dat zal wéér een nieu­we uit­da­ging wor­den.”

Hij wijst erop dat bij­na geen en­ke­le club het in de hoofd­klas­se redt zon­der ver­ster­king. "Bloe­men­daal haal­de twee En­gel­se in­ter­na­ti­o­nals na de pro­mo­tie en had na ne­gen du­els nog nul pun­ten. Het is dus nog­al een ver­schil. Het is sym­pa­thiek dat Hui­zen het op ei­gen kracht wil pro­be­ren, maar of het dan lukt...?”  Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Facebook Huizen
Ga terug

Publicatie datum: 31-5-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1°Cdo
3°Cvr
3°Cza
0°Czo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an

7 febr.- Moet er een hotel komen zoals de centrumvisie in Laren aangeeft, ja of nee? De commotie rond die vraag is met het oog op de verkiezingen in ons charmante en groene dorp - en vooral de plek waar - heviger dan ooit.De partijen rollen over straat. Een kleine honderd jaar geleden lag dat heel anders. Laren telde v  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]