Standpunten van Larens Behoud

Waar staat Larens Behoud de komende vier jaar voor?

Als u Larens Behoud, zoals in de afgelopen jaren, voldoende invloed geeft in gemeenteraad en gemeentebestuur dan zullen wij ons opnieuw sterk maken voor een beleid dat altijd zelfstandig is en dichtbij, en daarnaast veilig en betrouwbaar.

En vooral: Laren blíjft baas in eigen dorp!

Laren is zelfstandig en werkt samen:

 • Laren blijft onafhankelijk en dus ‘baas in eigen dorp!’
 • Laren heeft bewezen zelfstandig én bestuurskrachtig te zijn
 • Schaalvergroting door fusie is een achterhaald concept. Het plaatst de gemeente op grotere afstand van de inwoners. Daar verzetten we ons tegen!
 • Provincie(s) handelt(en) ondemocratisch en - inmiddels aangetoond - onzorgvuldig. Larens Behoud met haar sterke achterban van bijna 200 leden zal zich met hand en tand blijven verzetten tegen fusie!
 • Samenwerking met verschillende gemeenten ’ja’, maar géén fusie!
 • We werken goed samen vanuit eigen kracht én zelfstandigheid:
  • in BEL-verband met Regio Gooi en Vechtstreek voor regionale zaken
  • met Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
  • met Huizen voor het sociaal domein 
  • met particulier initiatief
 • Laren is en blijft een eigen thuis; voor jong en oud, een uniek dorp met veel en prachtige voorzieningen
 • Zelfstandigheid omwille van het verleden, het heden, maar vooral ook voor de toekomst van ons dorp
 • Larens Behoud is de énige partij in Laren die altijd tegen fusie is geweest en daar tegen blijft strijden

 

Laren verdient een daadkrachtig bestuur:

 • Gemeenteraadsleden van Larens Behoud moeten dichtbij de bewoners van Laren staan en zijn voor hen probleemloos aanspreekbaar
 • Het gemeentebestuur staat op de bres voor oude én nieuwe inwoners
 • Er is actieve betrokkenheid bij alle bewoners. Larens Behoud laat zijn gezicht zien!
 • Larens Behoud-leden zijn betrokken bij activiteiten, verenigingen en vrijwilligerswerk
 • Larens Behoud stimuleert en moedigt particulier initiatief aan
 • Besluitvorming altijd in goede harmonie met buurt en bewoners
 • Larens Behoud is probleemoplossend en pragmatisch. Met telkens per geval een redelijke afweging bij het handhaven van een bestaande regel tussen enerzijds het algemeen belang van de gemeente en anderzijds het individuele belang van de burger 
 • Gemeente is rechtvaardig: handelt naar de geest van de wet en weegt op zorgvuldigheid, proportionaliteit,  rechtvaardigheid en billijkheid
 • Larens Behoud bevordert de gemeenschapszin en de sociale cohesi, de onderlinge band door op veel terreinen initiatief te nemen en te houden; met samenwerking wordt veel bereikt: 

      SAMEN ZIJN WIJ LAREN!

 • Communicatie is open en effectief. Zowel digitaal als in druk:

 

 

Het karakter van ons dorp:

•    Behoud van ons charmante en groene dorp met zijn hoge beeldkwaliteit

•    Een levendig autoluw centrum met een aantrekkelijk gedifferentieerd winkelaanbod en voorrang voor fietsers en voetgangers (wandelend publiek). 

•    Terughoudend reclamebeleid met betrekking tot gevelreclames en losse promotiemiddelen

•    Behouden en goed onderhouden van de zg. ‘karakteristieke historisch ruimtelijke hoofdstructuur’ (het patroon van wegen, situering van de bebouwing, en de open groene ruimtes, e.d.)

•    Larens Behoud voert een zelfstandig constructief en modern beleid met oog en respect voor de geschiedenis van ons door Larense families opgebouwde dorp en haar specifieke eigenzinnige karakter

•    Aandacht en zorg voor cultureel erfgoed en tradities

•    Ondersteunen van de Historische Kring Laren

•    Behoud van karakteristieke bebouwing (woningen, boerderijen en bedrijfspanden)

•    Laren ‘stofferen’ met veel groen, bloemen en

      biodiversiteit (o.a. uitvoeren van het relatief 

      onbekende landelijke bijenconvenant)

•    Handhaving welstandsnota: een zorgvuldig welstandsbeleid houdt Laren mooi! 

•    ‘Historiserend’ (terug)bouwen gebeurt met respect voor beeldkwaliteit en omgeving

•    De eventuele bouw van een hotel in Laren kan, maar in harmonie met omgeving en zónder sloop van karakteristieke panden (DUS NIET OP TORENLAAN 1)en bij voorkeur in bestaande bebouwing zoals de voormalige Rabobank

•    De Brink met vijver ‘de Coeswaarde’ verfraaien en weer als groene kern van Laren maken met als basis het zogenaamde Brinkplan 

•    Larens Behoud wil Laren behoeden voor projectontwikkelaars die het fraaie karakter van ons mooie dorp negatief beïnvloeden

 

De zorg in Laren:

•    Zorg in Laren moet ‘méér dan netjes’ geregeld zijn; professioneel georganiseerd met de zorgbehoevende centraal en de menselijke maat als uitgangspunt 

•    We gaan met respect om met ouderen en zwakkeren in ons dorp

•    Optimaliseren van WMO-taken van de gemeente en een adequate besteding van het budget

•    Larens Behoud stimuleert zorg op maat met prioriteit voor kwalitatieve en persoonlijke zorg

•    Compassie met mensen die afhankelijk zijn van zorg

•    Extra aandacht voor mantelzorgers

•    Stimuleren en bevestigen van vrijwilligerswerk

 

De financiën van ons dorp:

•    Voortzetting van het sterke financiële beleid van de Larens Behoud wethouder waardoor Laren in de afgelopen periode van financieel wankel tot kerngezond werd 

•    Handhaven van een permanent sluitende begroting

•    Een behoudend financieel beleid en geen voorschotten op de toekomst

•    Goed rentmeesterschap over  Larense bezittingen en verworvenheden

•    Uitgekiende inkoop van diensten en kritische 

      monitoring op (kosten-)effectiviteit van de bestuursorganisatie

•    Voortzetting huidig beleid met betrekking tot gratis parkeren

 

Voor alle inwoners van Laren:

•    Behouden én onderhouden van het hoge voorzieningen niveau (BEL-zwembad de Biezem, Het Brinkhuis, Singer Laren, sportverenigingen, middelbare 

      en basisscholen)

•    Realistisch evenementenbeleid: kleinschalig en traditioneel passend bij het dorp met minimale overlast voor omwonenden en aandacht voor duurzaamheid en milieu. Uitgangspunt: betrokkenheid van onze dorpsbewoners centraal en/of van belang voor de gemeente Laren

•    Actieve versterking van het Larense verenigingsleven in de breedste zin: sport, cultuur, kunst, ontspanning en recreatie

•    Aanmoedigen en verstevigen van activiteiten 

      Brinkhuis en Schering & Inslag

•    Het stimuleren en bevestigen van vrijwilligerswerk

•    Uitreiking van de Wally Moes-vrijwilligersprijs

 

De jeugd in Laren:

•    Voortzetten van ons actieve jeugdbeleid

•    Het in stand houden van de ontmoetingsplek voor jongeren van verschillende leeftijdscategorieën, zoals door Larens Behoud gerealiseerd in de Scheper.

•    Stimuleren van jeugdlidmaatschap sportverenigingen, o.a. via jeugdsportfonds

•    Bevorderen muziekonderwijs op scholen

•    Stimuleren van cultuur bij de jeugd (erfgoed-educatie, muziekonderwijs, jeugdcultuurfonds)

•    Bevorderen van lezen o.a. in de bekroonde Brinkhuis bibliotheek

•    Aandacht voor talentontwikkeling bij jongeren

 

Cultuur in Laren:

•    Cultuur is - naast de sport - de voedingsbodem voor ontmoetingen. Daarom moet de sociale cohesi in het dorp verder versterkt worden door: 

      •      Handhaving en instandhouding/vitalisering van de huidige voorzieningen 

      •      Cultuur moet toegankelijk zijn óók voor minder draagkrachtigen

      •      Stimuleren en verstevigen van culturele Larense evenementen

      •      Ondersteuning jaarlijkse Atelierroute Laren

      •      Uitbouw Jan Hamdorff-cultuurprijs

 

Sporten in Laren:

•    Actievere participatie en investering in Larense Sportraad

•    Actief stimuleren van sportbeoefening voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief

•    Faciliteren van sportclubs bij onderhoud en renovaties sportaccommodaties, en daarmee sporten bereikbaar en betaalbaar houden

 

Natuur in en rond Laren:

•    Handhaven en beschermen van de Laarder Engen

•    Ondersteuning S.O.L.L., Stichting Oude Landbouwgewassen Laren

•    Actieve samenwerking met Goois Natuur Reservaat (GNR). (Het GNR is vooral dankzij het initiatief en 

      de niet aflatende inzet van Larens Behoud zelfstandig gebleven. Larens Behoud zal het nieuwe GNR 

      steunen en stimuleren om ‘ons’ GNR dichter bij de inwoners van het Gooi te brengen) 

•    Stimuleren van meer groen; ook rond en bij de scholen, mede uit educatief oogpunt

•    Verbetering van het onderhoud van onze groenvoorzieningen

•    Betrokkenheid bij en inzet voor onze natuur actief stimuleren bij dorpsbewoners

 

Duurzaamheid in Laren:

•    Ontwikkelen van Crailo tot energieneutraal, milieuvriendelijk gebied. Maximaal terug naar de natuur en voor zover bebouwd: duurzaam en betaalbaar 

•   Het van de provincie verworven Crailo met respect beheren

•    Laren als gemeente energieneutraal in 2040

•    Verduurzamen van Larens maatschappelijk 

      vastgoed op de kortst mogelijke termijn, inclusief de gemeente-eigendommen

•    Het stimuleren van verduurzaming van particulier vastgoed (woningen en bedrijven)

 

Wonen in Laren:

•    Beter woningbeleid voor jongeren en ouderen (eerder en langer zelfstandig wonen)

•    Gedifferentieerde woningbouw

•    Voortzetting woonvisie: 30% duur, 30% middenklasse, 

      40% sociale woningbouw

•    Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid is hoogste 

      prioriteit

•    Bescherming van onze monumenten

•    Betaalbare oplossingen voor wateroverlast. Wel afkoppelen, maar géén dure reservoirs op eigen terrein. Bij bouwvergunningen verplicht afkoppelen en voldoende onverhard buitenterrein. Publieke waterlozing op het riool minimaliseren.

•    Realiseren van sociale woningbouw op openbare bouwgrond zoals Houthandel van Dijk, het voormalig bibliotheekterrein, ligweide zwembad

 

Ondernemers in Laren:

•    Stimuleren actieve betrokkenheid van ondernemers bij het dorp.

•    Verder stimuleren van het ondernemersfonds en de rol van ‘Bijzonder Laren’

•    Bevorderen van variatie in het Larense winkelbestand

•    Opstellen toekomstvisie ‘winkelen in Laren’

•    Aantrekkelijker inrichting voor winkelend publiek

•    Aandacht voor goede parkeermogelijkheden zonder overlast

 

Laren moet een veilig dorp zijn

 

Criminaliteitsbestrijding in Laren:

•    Prioriteit is dat het aantal inbraken omlaag moet

•    Aantal BPV’s, buurtpreventieverenigingen, weer verder uitbreiden en ondersteunen met best practices adviezen, zoals de WhatsApp-groepen en woningbouwverenigingen daarin stimuleren

•    Optimale aanwezigheid politie met het oog op preventie (zichtbaarheid) 

•    Betere handhaving

•    Communicatie en voorlichting zoals workshops Keurmerk Veilig Wonen

•    Verbeterd en wisselend cameratoezicht in het dorp

 

 

Verkeer en brandveiligheid:

•    Stoepen beter begaanbaar maken (ook ten behoeve kinderwagens, rollators en rolstoelen)

•    Optimale inzet BOA’s/parkeerwachten en doordraaien blauwe schijf tegengaan

•    Stimuleren 30 km-zones en maatregelen zoals smiley-kasten, wegstickers en eventueel drempels met name bij in- en uitgaande wegen

•    Aanwezigheid grote vrachtwagens zoveel als mogelijk beperken

•    Milieu- en verkeersdruk door grote lege openbare vervoerbussen terug te dringen en inzet buurtbussen te stimuleren

•    Onderhoud wegen verbeteren

•    Vervoersgemak combineren met innovatief denken. 

•    In stand houden van onze lokale brandweer met grote kennis (rietkapteam) en betrokkenheid

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 4-3-2014

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid Landgraaf was ook opsteker voor Laren

21 nov.- “Geweldig nieuws!! Minister van Binnenlandse zaken Ollongren (D66) heeft duidelijk gesproken: “ Voor een bestuurlijke herindeling in Parkstad Limburg is geen draagvlak en wordt ook de nut en noodzaak niet gezien. Wel moeten de betrokken zes gemeenten hun gemeentelijke samenwerking per 2020 versterken”.  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig ! Feestje voorbij, nu aan de bak

23 nov.- Nog nagenietend van ons feestje in Ons Genoegen op woensdagavond 21 november (Laren’s “Independence Day” zoals Karel Loeff het noemde), een feestje dat verrassend en geweldig werd opgeleukt door ons Laarder mannenkoor “ De Speuit” , volgt nu weer de realiteit van de dag.   Toch eerst nog even dit. Jarenlang werd Larens Behoud afgedaan als ‘vechters teg  Lees verder

[Het weer in Laren]

-5°Cza
-5°Czo
-5°Cma
0°Cdi

[Opinie]

Fusieplannen Gooi nu definitief van de baan

21 nov.- Vandaag, 21 november 2018, vijf jaar nadat de provincie Noord-Holland startte met de pogingen om een einde te maken aan de zelfstandigheid van goed werkende gemeenten in het Gooi, wordt de arhi-procedure officieel gestaakt. Het was al heel lang een kansloze missie. Vooral de keuze om tot drie gemeenten te komen was een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 45

13 dec.- Ruim vijf jaar geleden zag ik een verrassend winters tableau bij Christies.  Het haast karikaturale olieverfschilderij  van Frans Langeveld (Amsterdam 1877-Laren  1939) had als titel ‘Skaters on the Brink’.  Verwachte veilingopbrengst  25.000 tot 30.000 euro. Uiteindelijk resultaat:&  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]