Standpunten van Larens Behoud

Waar staat Larens Behoud de komende vier jaar voor?
Als u Larens Behoud voldoende invloed in de gemeenteraad en het gemeentebestuur geeft, gaan we ons sterk maken voor de verwezenlijking van het programma.

 

STEM OP UW DORP! - STEM LARENS BEHOUD!

 

 

 Laren moet zelfstandig blijven.

 

Dat betekent in algemene zin:

• Laren blijft zelfstandig. We willen graag met andere gemeenten samenwerken, maar niet fuseren. Schaalvergroting door fusie is een achterhaald concept, dat de gemeente op grotere afstand van de burger plaatst. We zullen ons er met hand en tand tegen verzetten
• In BEL-verband kunnen we prima samenwerken in de regio Gooi en Vechtstreek (zoals GAD en GGD, wegen, grondwater en uitvoering)
• We zien voordelen in samenwerking met Huizen op het gebied van sociale zaken
• Samenwerking met particulier initiatief wordt door ons aangemoedigd
• Zelfstandigheid omwille van het verleden, het heden maar vooral voor de toekomst

 

Dat betekent voor het bestuur van Laren:

• Gemeenteraads- en commissieleden en bestuurders moeten dichtbij de burger staan en probleemloos aanspreekbaar zijn
• Het gemeentebestuur staat op de bres voor oude en nieuwe inwoners
• Er is actieve betrokkenheid bij alle bewoners: we laten ons gezicht zien
• We stimuleren en verwelkomen particulier initiatief
• Besluitvorming gebeurt altijd in harmonie met wat buurtbewoners willen
• We zijn er om problemen op te lossen: regels zijn regels, maar worden wel getoetst op proportionaliteit, zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en billijkheid
• We communiceren met de inwoners via het Larens Journaal en de website van Larens Behoud
• We zetten ons in voor het bevorderen van de gemeenschapszin

 

Dat betekent voor ons dorp:

• Behoud van ons groene charmante dorp met zijn hoge beeldkwaliteit
• Een levendig autoluw centrum met een aantrekkelijk winkelbestand en voorrang voor wandelend publiek
• Een terughoudend reclamebeleid: we hoeven niet te schreeuwen wat we te bieden hebben
• Handhaving van de huidige welzijnsnota
• Behoud van ons cultureel en industrieel erfgoed
• Ondersteuning van de Historische Kring Laren
• Voor dit dorp (opgebouwd door Larense families) beleid ontwikkelen dat altijd gebed is in de geschiedenis van Laren

 

Dat betekent voor de zorg:

• Zorg moet “meer dan netjes” geregeld zijn, zeker nu de gemeente op dit gebied extra verantwoordelijkheden krijgt
• Compassie met mensen die afhankelijk zijn van zorg
• Handhaving van het huidige WMO-beleid en het WMO-loket
• Extra aandacht voor mantelzorg
• Uitreiking van de Wally Moes-vrijwilligersprijs als blijk van waardering voor dit onmisbare werk

 

Dat betekent voor de financiën van ons dorp:

• Een jaarlijks sluitende begroting
• Herijking van de evenementenleges
• Geen betaald parkeren voor Laarders
• Scherpere inkoop van diensten
• Herijking van de bestuursorganisatie

 

 

 Laren moet een vitaal dorp blijven.

 

Dat betekent in algemene zin:

• Behoud van voorzieningen (de Biezem wordt BEL-bad, Singer Laren, onderwijs)
• Een passend evenementenbeleid dat de belangen van de dorpsbewoners centraal stelt en dus beperking van geluids- en verkeersoverlast verzekert
• Ondersteuning van het Larense verenigingsleven
• Aanmoedigen van de activiteiten in het Brinkhuis & Schering en Inslag

 

Dat betekent voor onze jongeren:

• Stimuleren jeugdlidmaatschap van sportverenigingen
• Bevorderen van het muziekonderwijs op scholen
• Aandacht voor de talentontwikkeling bij jongeren
• Een ontmoetingsplek voor jongeren opzetten bij Schering en Inslag
• Het instellen van een Jongerenraad voor advies omtrent en ondersteuning van het beleid

 

Dat betekent voor de cultuur:

• Ontmoetingen van inwoners stimuleren om de sociale cohesie van het dorp verder te versterken
• Avonden organiseren voor nieuwe bewoners
• Handhaving en instandhouding van de huidige voorzieningen, rekening houdend met financiële haalbaarheid
• Het instellen van een Overlegplatform Sport 
• In ere herstellen van de Jan Hamdorff-oeuvreprijs voor Larense kunstenaars
• Stimuleren van cultuur bij onze jeugd (erfgoededucatie, muziekonderwijs, jeugdcultuurfonds)

 

Dat betekent voor de natuur:

• Het Crailoo-terrein teruggeven aan de natuur
• Het handhaven en beschermen van de Laarder Engen
• Ondersteuning van de S.O.L.L., Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
• Samenwerking met Goois Natuur Reservaat

 

Dat betekent voor het in Laren wonen:

• Beter woningbeleid voor jongeren en ouderen (langer zelfstandig wonen)
• Gedifferentieerde woningbouw
• Voortzetting van onze woonvisie: 30% duur, 30% middel, 40% sociale woningbouw
• Aandacht voor aanpalende zorgwoningen
• Sociale woningbouw mogelijk maken bij de bouwprojecten Smeekweg en Houthandel van Dijk/ Bibliotheekterrein (geïntegreerd)

 

Dat betekent voor ondernemers:

• Stimuleren van actieve betrokkenheid van ondernemers bij het dorp
• Instellen van een Ondernemersfonds
• Bevorderen van variatie in ons winkelbestand
• Formuleren van een toekomstvisie op het ‘winkelen in Laren’
• Een soepeler beleid op terrassengebied
• Aantrekkelijker “stoffering” van het dorp voor het winkelend publiek
• De Brink aanpakken en maken tot een aantrekkelijke, echte brink: een centraal hart voor ontmoeten en recreëren
• Invoeren van gratis WiFi in heel Laren

 

 

 Laren moet een veilig dorp zijn.

 

Dat betekent voor criminaliteitsbestrijding:

• Uitbreiden van het aantal Buurt Preventie Verenigingen (BPV)
• Ook woningbouwverenigingen BPV’s  laten oprichten
• Voortzetting van het convenant Inkoopbeveiliging voor samenwerking met particuliere beveiligers
• Meer politie direct oproepbaar
• Betere handhaving 
• Stimuleren van het gebruik van Burgernet
• Communicatie met de burgers over veiligheid verbeteren, zoals via de workshop Keurmerk Veilig Wonen
• Bevorderen van de aanmelding als burgerrechercheur
• Wisselende beveiligingscamera’s in het dorp

 

Dat betekent voor het verkeer:

• Handhaving verbeteren binnen de 30 km zones
• Onderhoud van wegen verbeteren
• Stoepen beter begaanbaar maken

 

Dat betekent voor de brandveiligheid:

• Handhaven vrijwillige brandweer met grote lokale kennis en betrokkenheid

 

 

 Laren moet een dienstbaar dorp zijn.

 

Dat betekent:

• Verbetering van de huidige dienstverlening door de gemeente
• Het mogelijk maken dat thuis digitaal bijna alles afgehandeld kan worden waaraan de burger behoefte heeft op het gebied van vergunningen, identiteitspapieren, sociale ondersteuning en dergelijke 
• Er moet een persoonlijk bemand, hoogwaardig loket blijven voor die dienstverlening die (nog) niet digitaal kan verlopen én voor de Laarders die zelf niet digitaal kunnen of willen communiceren.
Ga terug

Publicatie datum: 4-3-2014

[Laren in beeld]

[Column]

Provincie belazert gemeenten

9 febr.- Peter Calis, fractievoorzitter van Larens Behoud is enorm teleurgesteld met het besluit van gedeputeerde staten, dat gisteren is gepubliceerd. De provincie heeft samen met de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek een onomstreden probleemanal  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wakker worden!

8 febr.-  6 februari was voor mij een belangrijke dag. Voor een ingreep was ik een dag eerder opgenomen in het Academisch Medisch Centrum. Ik was die maandag als eerste aan de beurt. Met een warm dekentje over mijn handen werd ik naar e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cza
3°Czo
4°Cma
5°Cdi

[Opinie]

Goedemorgen JR,

10 febr.- Ongetwijfeld goed geslapen na de enerverende beslissing om rond 2020 nog maar 3 gemeentes in het Gooi te hebben want heb je natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug de laatste tijd !? –       al vlak na het verkrijgen van je nieuwe baantje in 2010 als CvdK van NoordHolland (daar krijg je veel nieuwe ‘vrienden’ mee) dreigde er een superprovincie tussen Utrecht, NoordHolland en Flevoland te ontstaan (fuseren noemden ze dat) en zou dat wel eens je baantje kunnen kosten, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kon zijn en je direct op de rem trapte –       om dat te voorkomen besloot je snel de aandacht te moeten verleggen en deze te richten op de gemeenten in je CvdK-provincie waar je als Groninger natuurlijk ook niets met hun historisch besef te maken hebt –       en vernam je dat ze in je geboortestreek het dorp Haren snel werd ingelijfd door de Olle Griese en je je roots hervond en dacht “dat kan ik ook” want wat heb ik toch met instemming van de bewoners te maken ? –       nogmaals schrik omdat je collega in Utrecht het presteerde een samengaan met andere gemeenten over te willen laten aan de Gemeenschap zelve bijv. door de mening daarover bij de Gemeenteraadsverkiezingen af te wachten –     Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Fusiewaanzin Laren, Blaricum en Huizen.

10 febr.- Wat is wijsheid! In Den Haag zitten alleen maar een stelletje uilskuikens. Was getekend: H  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]