Standpunten van Larens Behoud

Waar staat Larens Behoud de komende vier jaar voor?
Als u Larens Behoud voldoende invloed in de gemeenteraad en het gemeentebestuur geeft, gaan we ons sterk maken voor de verwezenlijking van het programma.

 

STEM OP UW DORP! - STEM LARENS BEHOUD!

 

 

 Laren moet zelfstandig blijven.

 

Dat betekent in algemene zin:

• Laren blijft zelfstandig. We willen graag met andere gemeenten samenwerken, maar niet fuseren. Schaalvergroting door fusie is een achterhaald concept, dat de gemeente op grotere afstand van de burger plaatst. We zullen ons er met hand en tand tegen verzetten
• In BEL-verband kunnen we prima samenwerken in de regio Gooi en Vechtstreek (zoals GAD en GGD, wegen, grondwater en uitvoering)
• We zien voordelen in samenwerking met Huizen op het gebied van sociale zaken
• Samenwerking met particulier initiatief wordt door ons aangemoedigd
• Zelfstandigheid omwille van het verleden, het heden maar vooral voor de toekomst

 

Dat betekent voor het bestuur van Laren:

• Gemeenteraads- en commissieleden en bestuurders moeten dichtbij de burger staan en probleemloos aanspreekbaar zijn
• Het gemeentebestuur staat op de bres voor oude en nieuwe inwoners
• Er is actieve betrokkenheid bij alle bewoners: we laten ons gezicht zien
• We stimuleren en verwelkomen particulier initiatief
• Besluitvorming gebeurt altijd in harmonie met wat buurtbewoners willen
• We zijn er om problemen op te lossen: regels zijn regels, maar worden wel getoetst op proportionaliteit, zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en billijkheid
• We communiceren met de inwoners via het Larens Journaal en de website van Larens Behoud
• We zetten ons in voor het bevorderen van de gemeenschapszin

 

Dat betekent voor ons dorp:

• Behoud van ons groene charmante dorp met zijn hoge beeldkwaliteit
• Een levendig autoluw centrum met een aantrekkelijk winkelbestand en voorrang voor wandelend publiek
• Een terughoudend reclamebeleid: we hoeven niet te schreeuwen wat we te bieden hebben
• Handhaving van de huidige welzijnsnota
• Behoud van ons cultureel en industrieel erfgoed
• Ondersteuning van de Historische Kring Laren
• Voor dit dorp (opgebouwd door Larense families) beleid ontwikkelen dat altijd gebed is in de geschiedenis van Laren

 

Dat betekent voor de zorg:

• Zorg moet “meer dan netjes” geregeld zijn, zeker nu de gemeente op dit gebied extra verantwoordelijkheden krijgt
• Compassie met mensen die afhankelijk zijn van zorg
• Handhaving van het huidige WMO-beleid en het WMO-loket
• Extra aandacht voor mantelzorg
• Uitreiking van de Wally Moes-vrijwilligersprijs als blijk van waardering voor dit onmisbare werk

 

Dat betekent voor de financiën van ons dorp:

• Een jaarlijks sluitende begroting
• Herijking van de evenementenleges
• Geen betaald parkeren voor Laarders
• Scherpere inkoop van diensten
• Herijking van de bestuursorganisatie

 

 

 Laren moet een vitaal dorp blijven.

 

Dat betekent in algemene zin:

• Behoud van voorzieningen (de Biezem wordt BEL-bad, Singer Laren, onderwijs)
• Een passend evenementenbeleid dat de belangen van de dorpsbewoners centraal stelt en dus beperking van geluids- en verkeersoverlast verzekert
• Ondersteuning van het Larense verenigingsleven
• Aanmoedigen van de activiteiten in het Brinkhuis & Schering en Inslag

 

Dat betekent voor onze jongeren:

• Stimuleren jeugdlidmaatschap van sportverenigingen
• Bevorderen van het muziekonderwijs op scholen
• Aandacht voor de talentontwikkeling bij jongeren
• Een ontmoetingsplek voor jongeren opzetten bij Schering en Inslag
• Het instellen van een Jongerenraad voor advies omtrent en ondersteuning van het beleid

 

Dat betekent voor de cultuur:

• Ontmoetingen van inwoners stimuleren om de sociale cohesie van het dorp verder te versterken
• Avonden organiseren voor nieuwe bewoners
• Handhaving en instandhouding van de huidige voorzieningen, rekening houdend met financiële haalbaarheid
• Het instellen van een Overlegplatform Sport 
• In ere herstellen van de Jan Hamdorff-oeuvreprijs voor Larense kunstenaars
• Stimuleren van cultuur bij onze jeugd (erfgoededucatie, muziekonderwijs, jeugdcultuurfonds)

 

Dat betekent voor de natuur:

• Het Crailoo-terrein teruggeven aan de natuur
• Het handhaven en beschermen van de Laarder Engen
• Ondersteuning van de S.O.L.L., Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
• Samenwerking met Goois Natuur Reservaat

 

Dat betekent voor het in Laren wonen:

• Beter woningbeleid voor jongeren en ouderen (langer zelfstandig wonen)
• Gedifferentieerde woningbouw
• Voortzetting van onze woonvisie: 30% duur, 30% middel, 40% sociale woningbouw
• Aandacht voor aanpalende zorgwoningen
• Sociale woningbouw mogelijk maken bij de bouwprojecten Smeekweg en Houthandel van Dijk/ Bibliotheekterrein (geïntegreerd)

 

Dat betekent voor ondernemers:

• Stimuleren van actieve betrokkenheid van ondernemers bij het dorp
• Instellen van een Ondernemersfonds
• Bevorderen van variatie in ons winkelbestand
• Formuleren van een toekomstvisie op het ‘winkelen in Laren’
• Een soepeler beleid op terrassengebied
• Aantrekkelijker “stoffering” van het dorp voor het winkelend publiek
• De Brink aanpakken en maken tot een aantrekkelijke, echte brink: een centraal hart voor ontmoeten en recreëren
• Invoeren van gratis WiFi in heel Laren

 

 

 Laren moet een veilig dorp zijn.

 

Dat betekent voor criminaliteitsbestrijding:

• Uitbreiden van het aantal Buurt Preventie Verenigingen (BPV)
• Ook woningbouwverenigingen BPV’s  laten oprichten
• Voortzetting van het convenant Inkoopbeveiliging voor samenwerking met particuliere beveiligers
• Meer politie direct oproepbaar
• Betere handhaving 
• Stimuleren van het gebruik van Burgernet
• Communicatie met de burgers over veiligheid verbeteren, zoals via de workshop Keurmerk Veilig Wonen
• Bevorderen van de aanmelding als burgerrechercheur
• Wisselende beveiligingscamera’s in het dorp

 

Dat betekent voor het verkeer:

• Handhaving verbeteren binnen de 30 km zones
• Onderhoud van wegen verbeteren
• Stoepen beter begaanbaar maken

 

Dat betekent voor de brandveiligheid:

• Handhaven vrijwillige brandweer met grote lokale kennis en betrokkenheid

 

 

 Laren moet een dienstbaar dorp zijn.

 

Dat betekent:

• Verbetering van de huidige dienstverlening door de gemeente
• Het mogelijk maken dat thuis digitaal bijna alles afgehandeld kan worden waaraan de burger behoefte heeft op het gebied van vergunningen, identiteitspapieren, sociale ondersteuning en dergelijke 
• Er moet een persoonlijk bemand, hoogwaardig loket blijven voor die dienstverlening die (nog) niet digitaal kan verlopen én voor de Laarders die zelf niet digitaal kunnen of willen communiceren.
Ga terug

Publicatie datum: 4-3-2014

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cwo
4°Cdo
3°Cvr
3,5°Cza

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]