Coronafonds Laren

Larens Behoud Wethouder Calis:

€ 753.000 voor organisaties en ondernemers uit coronafonds Laren

Gemeente Laren heeft aan 10 organisaties en 9 ondernemers in het dorp die getroffen zijn door de coronacrisis in totaal voor € 753.000 aan coronasteun toegekend. De gemeenteraad heeft een coronafonds ingesteld van maximaal 1 miljoen euro. Met bijdragen uit het fonds worden organisaties en ondernemers geholpen om overeind te blijven, zodat zij na de crisis weer zo veel mogelijk van betekenis kunnen zijn.

De ondersteuning kent 2 overwegingen. Maatschappelijke organisaties hebben aanvragen gedaan voor exploitatietekorten die voor ernstige problemen in de continuïteit kunnen zorgen. Ondernemers die de gemeente huur, pacht of precario betalen hebben tot maximaal de helft van het bedrag tegemoetkoming gekregen, met een plafond van € 5.000. 

Wethouder Peter Calis:

Het is mooi dat wij onze – voor de gemeenschap zo belangrijke – organisaties en ondernemers kunnen ondersteunen in deze moeilijke coronatijd. De gemeente financiert het noodfonds uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning. We zijn blij met de steun vanuit het Rijk voor alle ondernemers, en zouden graag nog veel meer doen, maar nu kunnen we direct extra steun geven waar het op dit moment binnen ons dorp het hardst nodig is.

Toegekende steun

Aan 8 organisaties is circa € 105.000 aan subsidies toegekend. Het gaat om: Gooise Academie voor Beeldende Kunsten, Stichting Papagenohuis Laren, Speeltuinvereniging Ons Genoegen, Sportvereniging Laren ’99, Stichting Bibliotheek Huizen Laren Blaricum, Drum- & Showband MCC, Scouting Raboes en Muziekvereniging St. Jan. Het grootste bedrag van € 620.160 is al eerder toegekend aan Singer en Stichting Hart van Laren. Deze gemeentelijke bijdrage is een voorwaarde voor het verkrijgen van steun door andere partijen zoals de Provincie Noord-Holland. Opgeteld is aan tien organisaties voor een bedrag van circa € 725.000 toegekend. 
9 ondernemers ontvangen een bedrag van gemiddeld iets boven de € 3.000 als korting op hun verplichtingen aan de gemeente. In totaal is circa € 28.000 aan korting toegekend. Daarmee komt het eindtotaal van uitkeringen uit het fonds op € 753.000.
De aanvraag van zwembad De Biezem wordt later nader ingevuld, wanneer het tekort over 2020 bekend is en het effect van de aangekondigde mogelijke Rijkssteun voor zwembaden duidelijk is.
Er is nog een kleine € 250.000 beschikbaar in het fonds.

Inzet geld waar het het hardst nodig is