De Brink, het dorp, de mensen

Laren, 3 augustus 2020

De Brink, het dorp, de mensen
Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstappen van Timo Smit als voorzitter van Larens Behoud.

Daarna ging het pas goed los.

‘De grootste fout uit de geschiedenis van Larens Behoud’, ‘politieke zelfmoord’, waarschuwden Timo Smit en Leo Janssen enkele dagen tevoren tijdens een informeel overleg. Het mocht niet baten. De teerling was geworpen. De geest was uit de fles en zou er uit zichzelf niet meer in teruggaan.

Al snel bleek dat niet alleen het bestuur onwetend was van de verregaande plannen om een waterafvoersysteem te koppelen aan het ‘opknappen’ van de Brink.

Op zichzelf beide valide en te waarderen acties, keurig vervat in het coalitieakkoord. Het probleem zat hem in de koppeling van die twee acties, waardoor het aanzien van de Brink volgens velen dramatisch werd aangetast en de cultuurhistorische waarde ervan teniet werd gedaan.

Hoe konden we de aanloop naar dit proces met zijn allen missen?

Er zijn inspraakavonden in het Brinkhuis geweest. Twee keer. Goed bezocht en geleid door een ingenieursbureau. Daar zat natuurlijk niet het hele dorp. Velen namen aan dat het ging om de soort bankjes, het snoeien van de rododendrons en de loop van het wandelpad. Boeit niet iedereen.

De oppositie waarschuwde de coalitiepartners op punten tijdens de raadsvergaderingen. Noch de bevolking of de eigen achterban werd hierover geïnformeerd, laat staan gewaarschuwd.

Het Larens Journaal, het goed gelezen huis aan huis verspreide informatiebulletin van de gemeente heeft er nauwelijks aandacht aan besteed. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de special die werd uitgeven bij het uitbreken van corona en de editie rondom 4 mei.

En er was Corona.

Verantwoordelijkheden

Eigenlijk is de aanloop naar het raadsbesluit niet de meest interessante kant, hoewel voor ons, als bestuur, fractie en wethouders wel leerzaam.

De feiten die daarna zichtbaar werden spraken voor zich. Het dorp komt in opstand tegen het kappen van de bomen en de aanleg van een wadi. De motie van Larens Behoud, VVD en Groen Laren stelde niet gerust. Het instellen van een klankbordgroep werd als onvoldoende garantie gevoeld om tegemoet te komen aan de zorgen van vele inwoners.

Gelukkig leven we niet in een anarchie en kan een eenmaal genomen raadsbesluit niet worden teruggedraaid. In elk geval niet in die vorm en zeker niet van de ene dag op de andere. Ten eerste krijg je te maken met de stellige overtuiging van wethouders Peter Calis en Ton Stam dat ze het juiste hebben gedaan, ondersteund door experts die er verstand van hebben. Anders hadden ze het wel uit hun hoofd gelaten. Ook de fracties hebben zich verdiept in mogelijkheden en voor- en nadelen. Het vergt een grote geestelijke lenigheid om het vertrouwen dat de raadsleden aanvankelijk van de achterban hadden gekregen met het daarbij behorende mandaat, te zien verdampen in protest.

Intussen werd er een demonstratie op de Brink georganiseerd door de oppositie – wat beter voor 24 juni had kunnen gebeuren, maar alla. Vele bomen werden versierd met rood-witte lint om aan te geven dat ze allemaal gekapt zouden worden – wat bezijden de waarheid is, maar alla. De linten werden van hogerhand weggehaald en daarna terug bevestigd. Twee mensen lieten zich ludiek vastsnoeren aan een boom.

De enige plek waar de publieke discussie wat ons betreft gevoerd moest worden was met de leden, tijdens een Bijzonder Algemene Ledenvergadering het Singer, op 18 juli.

Wethouder Peter Calis en fractieleider Karel Loeff vertelden en luisterden. De uitkomsten zijn vervat in een persbericht wat de gemoederen opnieuw deed oplaaien. Waarom? Omdat men de indruk kreeg dat democratische procedures niet gerespecteerd zouden worden.

Er kwam een handtekeningactie op internet, in de buurtchats, bij de Jumbo, bij AH.

We ontvingen mails en brieven, werden aangesproken op straat, in winkels, in de sportschool. De berichtgeving op Facebook ontplofte af en toe.

Drie fractievoorzitters tekenden protest aan tegen de volgens hen niet correcte gang van zaken. Maar daar gaat het de inwoners niet om. Die willen actie. De belofte dat er niet (zoveel) bomen worden gekapt en dat een wadi alleen al daarom niet de juiste oplossing is.

Het is zomer, men is met vakantie en heeft reces.

De krant eist openbaarheid van bestuur.

De burgemeester laat uit Frankrijk weten dat de wet wordt gehandhaafd.

Bezorgde Larens Behoud leden en bestuursleden willen duidelijkheid. Daadkracht. Beloftes. Nu en onmiddellijk.

Als voorzitter, na vele gesprekken met de wethouder en de fractieleider van LB, heb ik er persoonlijk alle vertrouwen in dat er geluisterd gaat worden en dat er de juiste acties zullen worden ondernomen om de Brink de Brink te laten zijn. Maar gun hen de tijd om het op de juiste manier te doen.

Ineke Hilhorst, voorzitter Larens Behoud.

Ineke Hilhorst Larens Behoud

Foto: Bafl Sarhang