Financiën gemeente Laren

 

Afgelopen week heeft minister-president Mark Rutte in de Eerste Kamer de kabinetsplannen gepresenteerd. Twee belangrijke onderwerpen kwamen aan de orde: de Eerste Kamer eist een koppeling van de AOW aan het minimumloon en accepteert niet de voorgenomen korting op de jeugdzorg .

Laren heeft de afgelopen 10-12 jaar op grote voet geleefd en belangrijke investeringen gedaan voor zwembad de Biezem, de nieuwbouw van het Singer-theater en de totstandkoming van het Brinkhuis. Daarmee verdween een flink deel van onze spaarpot, maar er was nog genoeg over om ons geen zorgen te maken.

In 2015 werden bijna alle taken in het sociale domein: zorg voor ouderen en gehandicapten, werkeloosheidswet en jeugdzorg overgedragen van het Rijk naar de gemeente.

En daar ging het knellen. De kosten voor met name de jeugdzorg stegen onrustbarend, wat zorgde voor grote tekorten in de jaarrekening van Laren, en daarmee elk jaar weer een aanslag op onze spaarpot.

Inmiddels is er veel gebeurd. Door de regering is erkend dat er structureel veel te weinig geld aan de gemeente wordt gegeven om die kosten op te vangen, en is inmiddels 700 miljoen extra ter beschikking gesteld, maar dat is nog niet genoeg. Daarom is het een heel positief bericht dat de Eerste Kamer niet akkoord gaat met een korting op die middelen.

Naast deze extra middelen heeft Larens Behoud wethouder Jan den Dunnen een groot aantal maatregelen genomen om de kostenstijging van het Sociale Domein in te dammen met als gevolg dat de financiële prognose voor dit jaar al aanzienlijk beter is dan de begrote kosten.

Door meer middelen en minder kostenstijging heeft Laren nu weer een gezonde begroting voor de volgende vier jaar. De verkoop van het Raadhuis is niet alleen een flinke financiële verbetering, maar zorgt ook voor lagere lasten. Door verhuizing van het college van B&W naar het Brinkhuis wordt de exploitatie van het Brinkhuis verbeterd. Burgemeester en wethouders zullen daar meer zichtbaar en aanspreekbaar zijn, en een impuls geven aan de vernieuwde levendigheid van het Brinkhuis.

De nieuwe Raad kan er voor kiezen om de financiële situatie sneller te verbeteren door een (kleine) verhoging van de OZB, maar dat is een politieke keuze die ik graag aan de nieuwe Raad laat.

 

Peter Calis
Wethouder Financiën