Formatie Laren van start

Larens Behoud, VVD en D66 hebben gezamenlijk de heer Jan den Dunnen aangesteld als formateur. Den Dunnen was na de verkiezingen door Larens Behoud aangezocht als informateur. Komende week gaan de fractievoorzitters aan de slag om een programma op hoofdlijnen op te stellen voor de komende vier jaar.  

Vervolgens zullen de vertegenwoordigers van de drie partijen in een informatieronde een aantal vertegenwoordigers van ondernemers, organisaties en belangengroeperingen uitnodigen om hun inbreng te leveren op een aantal hoofdthema’s.  

De uitkomsten zullen worden meegenomen in het op te stellen coalitieprogramma dat na gereedkomen door de leden van de drie politieke partijen afzonderlijk dient te worden vastgesteld.  

Het is de wens van de fractievoorzitters van Larens Behoud, VVD en D66 die thans in gesprek gaan dat dit coalitieprogramma breed wordt gedragen. De intentie is dan ook om het coalitieakkoord niet alleen in de Gemeenteraad maar ook met de inwoners van Laren te bespreken.