Besluitenlijst openbare raadsvergadering

7 febr.- Verslag openbare raadsvergadering gemeente Laren van 3 januari

 1. Opening en vaststelling agenda
  De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het `livestreamen' van de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Klingenberg. Er zijn twee moties `vreemd aan de orde van de dag' ontvangen, een van de fractie D66 en een van de fractie CDA. Schriftelijke vragen zijn ontvangen van de fracties D66, CDA en LL. De vragen van D66 inzake regionale bestuurskracht G&V worden gevoegd bij agendapunt 7.4. De moties worden aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Mededeling wordt gedaan van informatieverstrekking door wethouder Stam na afloop van de vergadering.

 2. Mededelingen/Voortganggroteprojecten
  Raadslid Van der Zwaan intake de voortgang in de benoemingsprocedure nieuwe burgemeester.
  Raadslid Niekus intake de overdracht van taken aan de heer C. Bogaers m.b.t. de jaazlijkse dodenherdenking van 4 mei, alsmede de wens voor gravering van namen van gevallen Laarders op een blijvend monument op de Brink.
  Raadslid Hurink intake een oproep voor raads- en commissieleden m.b.t. het regiocongres op 5 februari in Singer. Wethouder Van Hunnik intake een oproep voor de informatieavond op 6 februari in het Raadhuis aangaande fmancien in het sociaal domein en een introductie over de regio.
  Wethouder Stam intake de procesgang t.a.v. bestemmingsplan Centrum (commissiebehandeling maart, raadsvoorstel na de zomer), aangetroffen asbest op verhuurd grondgebied, beantwoorde vragen (Utopia, procentuele bebouwing RSA, opvatting regio omgevingsvisie) en een verkeersonderzoek d.m.v. cameragebruik bij de Melkweg en Goyergracht.

 3. Beantwoording vragen
  Fractie D66 heeft schriftelijke vragen ingediend over de memo van het college aangaande het snoeien en kappen van bomen in Laren. Fractie LL heeft vragen ingediend over de geluidsbelasting bij het nieuwe Rosa Spier Huis en over de herontwikkeling Caliskamp. De fracties D66 en CDA voegen zich bij de vragen over de herontwikkeling Caliskamp. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.

 4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
  Wethouder Stam intake de bijeenkomst morgenavond in Eemnes over de plannen van de regio en de opvatting van de drie colleges over het openbaar vervoer en over de bijeenkomst op 4 februari aanstaande m.b.t. duurzaamheid.

 5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 28 november 2018 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 6. Vaststellen lijst ingekomen stukken De lijst wordt conform vastgesteld.

7. Raadsvoorstellen:

 1. 7.1  Benoemingen commissie M&F en R&I De raad besluit conform voorstel.

 2. 7.2  Initiatiefvoorstel CDA AED's in Laren
  Naar aanleiding van de beraadslagingen wordt het voorstel door de initiatiefnemer ingetrokken. In het presidium zal een procedure afspraak worden bepaald ten behoeve van de voorbereiding van een collegevoorstel.

 1. 7.3  Huisvestingsverordening 2019
  De raad besluit conform voorstel. De heer Faas legt een stemverklaring a£ Wethouder Stam zegt toe het gebruik van de nieuwe urgentieregels to zullen evalueren over twee jaar.

 2. 7.4  Zieuswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
  Burgemeester Kruisinga beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie D66 over de regionale bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek. Toegezegd wordt voorafgaand aan het gesprek met de vertegenwoordiger van de minister van BZK een bespreking met de raad in to plannen.
  De raad besluit conform voorstel.

 3. 7.5  Zienswijze begrotingswijzigingen 1/2-2019 regio G&V De raad besluit conform voorstel.

 4. 7.6  Invulling opdracht regioambassadeurs periode 2018-2022 De raad besluit conform voorstel.

 5. 7.7  Woningbouwnota "Laren, Behoud door Ontwikkeling"
  Over het raadsvoorstel wordt hoofdelijk gestemd. De leden Bogaers, De Bondt, Faas, Van Goozen, Hurink, Loeff, Niekus, Vos, Wegter en Van der Zwaan stemmen voor, de leden Van den Berg, De Jong, Snoek en Timmerman stemmen tegen. De heer Bogaers legt een stemverklaring af. Het voorstel is met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

 6. 7.8  Ontwerp actieplan geluid Laren 2018-2023 De raad besluit conform voorstel.

 7. 7.9  Vaststelling Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 De raad besluit conform voorstel.

 8. 7.10  Lokale regeling IKB 2019
  De raad besluit conform voorstel.

 9. 7.11  Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders De raad besluit conform voorstel.

 10. 7.12  Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing en verwijdering van explosieve►i plangebied Crailo De raad besluit conform voorstel.

 11. 7.13  Legesverordening Laren 2019 De raad besluit conform voorstel.

8. Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fractie D66 intake de publicatiedatum van verleende vergunningen wordt unaniem aangenomen. Naar aanleiding van de beraadslagingen wordt de motie van het CDA intake een regionaal informatiesteunpuntaangehouden.   Bron: Gemeente Laren Foto: archieffoto
Ga terug

Publicatie datum: 7-2-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Dichtbij voor onze inwoners

17 apr.- Voor wie het bericht nog niet heeft gelezen, de gemeente Laren beschikt sinds 5 april weer over een Advies & Informatiepunt voor vragen over zorg en welzijn. Bewoners met vragen hierover, zoals over huishoudelijke onder-steuning, kunnen hier persoonlijk t  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wist u dat

19 apr.- Op de zijtak in mooi Laren Staat een prachtige Saksische boerderij uit 1630 Sinds 1957 is daar een steenhouwerij gevestigd Jeroen Kuyer heeft het oude ambacht met zijn werk een nieuwe kans gegeven. Hij beheerst dit oude ambacht in al zijn facetten wat niet veel steenhouwers nog kunnen zeggen   Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cdo
10°Cvr
9°Cza
9°Czo

[Opinie]

Gooi- en Eemlander Opinie: burgemeesters kijken weg en dat is zorgelijk

31 mrt.- Waar het gaat om de echte criminaliteitscijfers draaien de burgemeesters van de grootste gemeente in deze regio (Pieter Broertjes, Hilversum) en een van de kleinste (Rinske Kruisinga, Laren) om de hete brei heen. Naar buiten toe weigeren ze de koe bij de hoorns te vatten. Daarmee doen ze in feite mee aan wat  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 63

25 apr.- Regelmatig tikken mijn vrouw en schoonzusje mij op de vingers eens wat meer op te ruimen en spullen weg te doen. Eerlijk gezegd kan ik dat moeilijk. Het lukt mij bijvoorbeeld niet mijn boekenkast uit te dunnen.  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]