Begroting 2021 Algemene Beschouwing Larens Behoud

6 nov.- Meneer de voorzitter, leden van het college, collegae van de gemeenteraad, mede dorpsbewoners en toehoorders via de live-stream.Een jaar geleden had niemand kunnen denken dat we nu wereldwijd in een situatie zitten die zo sterk ingrijpt op ons normale leven. COVID-19 ontwikkelde zich als een onbekend nieuw virus dat razendsnel om zich heen greep en er voor zorgt dat de druk op onze gezondheidszorg ongekend hoog is. Het virus is als een verre onbekende die opeens kan toeslaan, met onverwachte gevolgen voor de gezondheid.Inmiddels zitten we na een zomer waarbij de teugels iets werden gevierd in een tweede lock-down. Hoe lang die gaat duren, of er na verruiming een derde lock-down komt, dan wel een werkend vaccin met dito vaccinatieprogramma, is onbekend. En dat is moeilijk. Het brengt onzekerheid met zich mee, twijfel bij mensen over hoe hun, ja onze gezamenlijke toekomst er uit ziet.Onze dorpsgemeenschap wordt in haar hart en ziel getroffen. Weg zijn de ontmoetingsmomenten waar een gemeenschap als de onze op drijft: geen Koningsdag, geen viering van 75 jaar Vrijheid, geen Sint Jansprocessie, geen kermis, geen Sint Maarten, geen Sinterklaas, en een onzekere kerst. Geen sporten in groepsverband, geen schaatsen voor de kinderen, ons Brinkhuis voor de tweede keer gesloten, het zwembad idem dito. En natuurlijk onze horeca, waar we met elkaar buiten en binnen zo graag vertoeven. Voor jongeren die juist van alles willen ondernemen, rest er weinig dan het eeuwige mobieltje. Corona maakt eenzaam-schept afstand, helaas.Dat alles treft ons dorp zwaar. Het maakt dat je op sommige dagen kan denken: waar ben ik in beland. Desondanks gaat het leven door. De NRC gaf afgelopen weekend 100 tips om te genieten van de lockdown. En ja, daar trekken we ons dan maar aan op. Deze tijd schept wellicht ook nieuwe mogelijkheden en kansen. En, als we om ons heen kijken en denken aan elkaar: ook nieuwe ontmoetingen, op nieuwe manieren.Ook ons Raadswerk is geraakt door de maatregelen. We moesten schakelen naar digitaal en we hebben gemerkt dat kan leiden tot snelle besluitvorming, maar ook kan leiden tot misverstanden, gebrek aan informatie en gebrek aan uitwisseling. Het leidde ook tot meer aandacht voor social media dan wellicht goed voor een mens is.Ondertussen is, met de steeds dan beschikbare kennis, mogelijkheden en middelen, door de gemeente voor zover mogelijk doorgewerkt aan die zaken die op de agenda stonden, maar ook zijn zaken opgepakt die extra aandacht vroegen.Er is contact met de verzorgingshuizen over de situatie daar, er is overlegd met onze grote instellingen als Singer, het Brinkhuis en het Zwembad. Matching maakt dat we nu een coronafonds hebben opgericht, dat we vullen met de opbrengst van de verkoop van onze voormalige ambtswoning. Niet dat we dit van tevoren hadden bedacht, maar een slimme oplossing om onze belangrijke instellingen van sociale verbinding en ontmoeting te helpen met een bijdrage, waarvan we hopen dat het Rijk deze ooit eens zal vergoeden. Wel vindt onze fractie dat de regels voor uitkering eerst nog onze Raad moeten passeren.De financiële situatie in onze reguliere begroting is zorgelijk. We moeten zeilen aan de wind, en onze complimenten gaan uit naar het gehele college van B&W die er voor hebben gezorgd dat er een begroting ligt die met een meerjarenraming ook perspectief biedt. Dat vraagt offers, van ons, burgers, in de vorm van een verhoging van de OZB, maar ook offers van de vele instellingen die met ons mee zullen moeten schakelen. Dat alles, in hoofdzaak, om het tekort op het sociaal domein te compenseren. Meer dan netjes, zo stond er op het gebied van het sociaal domein in ons verkiezingsprogramma. En onze wethouder probeert dat zo te houden. De realiteit gebied te zeggen, dat deze ambitie met de werkelijkheid op gespannen voet staat. Zeker, omdat ondanks collectieve lobby, moties en verbanden tussen gemeenten, de belangenbehartiging in Den Haag voor een betere financiële ondersteuning vooralsnog geen doel heeft getroffen.Laren is dus niet uniek, qua problematiek. We zijn wél uniek door de aanpak van die problematiek. Bij ons vooralsnog geen sluiting van instellingen, zoals elders gebeurt. We houden ons voorzieningenniveau op peil. Met elkaar moeten we echter ons realiseren, dat dit mede in het licht van de ontwikkelingen rond het coronavirus een allerminst zekere situatie is. We zullen met elkaar in dit begrotingsjaar goed moeten spreken over hoe we de zaken op de rit houden.De wereldwijde ontwikkelingen maken dat veel zaken onherroepelijk zullen veranderen. We zullen meer zelf moeten doen, meer digitaal gaan ondernemen, anders moeten nadenken over verkeer en vervoer, over verblijven, reizen, zorg en verzorging, enzovoorts. Vitaliteit en veerkracht, snel kunnen schakelen, dat is de uitdaging. Het doet me denken aan mijn allereerste baan, toen we 750 gulden kregen, zelf oude bureaus in een 18de eeuws kantoorpand binnendroegen, de schilderskwast ter hand namen en bij de ikea gekochte de lamellen zelf ophingen. Als er geen feest voor jou wordt georganiseerd, moet je zelf de slingers ophangen. Larens Behoud staat in die traditie geheel hands- on klaar om het Brinkhuis ook geschikt te maken voor het houden van Raadsvergaderingen, want voor ons staat vast dat dat een optie is, evenals hier vergaderen in Eemnes. Ik kom daar later nog op terug.Wij zien dat ons college stappen maakt op een aantal belangrijke terreinen. Voor de Brink is het, na een roerige zomer waarbij naar onze inwoners is geluisterd, het even op de plaats rust. Maar voor andere projecten is het voorwaarts mars. We staan in de startblokken voor een nieuw gebouw op de plek van de voormalige chinees, de plannen voor de voormalige Rabobank lijken zich met steun van een klankbordgroep positief te ontwikkelen, we kijken uit naar meer sociale woningbouw en kleine woningen voor ouderen, op de ligweide en aan de Harmen Vosweg, beiden met respect in te passen in de bestaande omgeving. Mooi en goed voor ons dorp!Op het gebied van de uitbesteding van de belastingtaken, laten we kiezen voor eenheid en solidariteit met Blaricum. Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing is de voortrekkersrol die onze voorzitter hierbij op zich neemt een positieve stap.Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we dat het overleg en de besluitvorming rond het gezamenlijke project Crailoo een positief voorbeeld is voor samenwerking. Op het gebied van het sociaal domein, waar onze wethouder diep en grondig in het dossier is gedoken, komen, nog dezeraadsperiode, er voorstellen voor verbetering en kostenbesparing. Dat is echter een traject met een lange adem.In de BEL-samenwerking is een eerste stap gezet naar een duidelijker bestuursmodel. En we hebben een nieuwe gemeentesecretaris die zich inzet voor een betere planningscyclus van onze besluitvorming. Wijzelf kunnen ook in deze andere tijden bogen op onze niet aflatende inzet en ondersteuning van onze griffie (beide dames, dank!)We hebben het afgelopen jaar als raad met uw college open gediscussieerd over onze positie als zelfstandige gemeente die keuzes maakt, maar ook inzet op en uitdraagt waar ze sterk in is. En daarmee wellicht ook als voorbeeld en inspirator kan dienen voor andere gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van initiatieven en inwoners, om zo, hetzij financieel, hetzij door de inzet van kennis, projecten mogelijk te maken. Deze discussie zetten we graag het komend jaar voort. Het liefst fysiek, als ons dat weer is toegestaan. Maar anders digitaal, omdat we ons nu eenmaal moeten aanpassen.En dan concreet een aantal vragen, opmerkingen en wensen ten aanzien van de voorliggende programmabegroting. Larens Behoud heeft in de bezuinigingsvoorstellen voorgesteld ( incidenteel ) te bezuinigen op het Centrumplan (€ 100.000 euro) en op het Brinkplan (eveneens € 100.000).Het college heeft dit voorstel aangehouden : “Het centrumplan als geheel werken we nader uit, waar mogelijk beperken we de kosten “Wij willen die € 100.000 bij het Centrumplan als taakstellend bezuinigen. Het Brinkplan als zodanig gaat niet door en de lopende kosten moeten nog verrekend worden. Ook hier kan dus taakstellend € 100.000 bezuinigd worden. We zien dat niet terug in de cijfers.Bij het verlagen van de subsidies bij de instellingen in de toekomst missen wij een taakstellende verlaging bij De Biezem. Wij vragen het college om uitleg en ook om dat nog op te nemen.Als Raad willen we denk ik unaniem direct betrokken worden bij de toekomstvisie van Het Hart van Laren. Aangezien meerdere toekomst visies hier ook vanaf hangen, zoals de vestiging staf van onze gemeente, de plaats van de vergaderingen van de Raad en de Commissies , het verder verhuren of afstoten van het Raadhuis, wil Larens Behoud graag zo mogelijk een plan van aanpak en tijdslijn. HetislastigdesubsidievanHetHartvanLarenindetoekomstteverlagenzondereen toekomst visie te hebben die dit planmatig ondersteunt.Hetzelfde betreft de korting op de onderhoudssubsidie van het Singer, waar we als Raad van de directie van Singer Laren een brief over hebben ontvangen. Graag zien we uitleg van het College op dit punt waarbij de beantwoording van deze brief ook richting onze Raad in deze vergadering aan de orde zou moeten komen.Zoals eerder gesteld dienen wij als Raad betrokken te worden bij het vaststellen van de beleidsregels voor het coronafonds. Dit behoeft geen maanden vertraging op te leveren, wij zijn als Raad bovendien taakstellend hierin. Gaarne zien we hier een toezegging van onze wethouders.Ten slotte vraagt Larens Behoud vraagt om meer studie omtrent het verminderen van de huidige 2,4 fte naar 2,00 fte, in de pers vertaald naar het aantal wethouders. De rijksoverheid hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten en de vraag is of een kleiner aantal FTE ook met het aantal taken in de regio wel haalbaar is.Ik sluit af voorzitter, door te stellen dat Larens Behoud trots op ons dorp, op onze inwoners, op de initiatieven die in onze samenleving worden ondernomen door alle vrijwilligers en die zich vrijwillig en professioneel zich inzetten voor onze samenleving in Laren, van sport, cultuur tot jongeren- en ouderenzorg. We zijn en blijven een rijk dorp!Ook vanaf deze plaats spreek ik daarom graag onze bijzondere waardering uit naar een ieder die zich vrijwillig op enige wijze voor ons dorp inzet.Larens Behoud wenst uw college het komend jaar veel succes toe!Karel Loeff, , Fractievoorzitter 6 november 2020Ga terug

Publicatie datum: 6-11-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

Er zijn nog geen evenementen bekend.

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

2,5°Cza
1°Czo
-0°Cma
-0°Cdi

[Opinie]

Blijven omzien naar elkaar

3 okt.- Het voelt tegenstrijdig om als wethouder sociaal domein te bezuinigen op een terrein waarop mensen kwetsbaar zijn. Ook is het lastig om datgene dat door mijn voorgangers, een groep gedreven wethouders, is opgebou  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

www.bol-an.nl, elke dag Larens Nieuws

16 okt.- Het Larens Nieuws zoals dat stond op de site van Larens Behoud  kunt u voortaan volgen op www.bol-an.nl, de nieuwe website van Leo Janssen.  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]